«ПОДІЛЛЯ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

2016

E-mail Печать PDF

19/12/2016

Протокол № 2

позачергових загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЛЯ»

місто Вінниця, вулиця Костянтина Василенка, 16

зал засідання                                                                                                                                                                                                                        15 грудня 2016 року

На дату проведення позачергових загальних зборів акціонерів статутний капітал товариства становить 766 285 гривень, який, відповідно до свідоцтва про реєстрацію випуску акцій № 52/02/1/10 зареєстрованого 09 серпня 2010 року Вінницьким територіальним управлінням ДКЦПФР, виданого 20 червня 2011 року, поділено на 153 257 простих іменних акцій номінальною вартістю п’ять гривень.

Позачергові загальні збори акціонерів товариства скликані наглядовою радою відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту товариства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено Центральним депозитарієм, в порядку, визначеному законодавством про депозитарну систему України, станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів – 09 грудня 2016 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить 638 (шістсот тридцять вісім) акціонерів.

Обов’язки реєстрації акціонерів та їх представників, відповідно до рішення наглядової ради від 03 листопада 2016 року, покладено на реєстраційну комісію у кількості трьох осіб, персонально: Кушнір Алла Сергіївна – голова реєстраційної комісії, Звенигородська Наталія Миколаївна – член реєстраційної комісії, Шпіганевич Наталія Василівна – член реєстраційної комісії.

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», у разі, якщо власник цінних паперів не уклав з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах, цінні папери такого власника не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Згідно до вищезазначеного переліку акціонерів, встановлено, що загальна кількість акцій акціонерів – власників голосуючих акцій товариства становить 122 837 (сто двадцять дві тисячі вісімсот тридцять сім) штук.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та виходячи з підсумків реєстрації, встановлено, що загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного, становить 122 837 (сто двадцять дві тисячі вісімсот тридцять сім), що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Акціонери, акції яких не враховуються при голосуванні на загальних зборах, не реєструвались для участі у загальних зборах.                                                                                            

Кворум для проведення позачергових загальних зборів досягнуто, збори вважаються правомочними.

Під час реєстрації акціонери та представники акціонерів одержали бюлетені для голосування з вказаною кількістю голосів, що має кожний акціонер. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування зазначених загальних зборів акціонерів.

Письмових заяв і скарг по процедурі реєстрації акціонерів не отримано. На зборах присутні члени органів управління та фахівці товариства.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства та проект порядку денного опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 10 листопада 2016 року № 215 (2469), розміщено на власному веб-сайті товариства за адресою shveynafabrikapodillya.com.ua та на сайті Загальнодоступної інформаційної бази даних НКЦПФР про ринок цінних паперів. Персональне письмове повідомлення про проведення позачергових загальних зборів та проект порядку денного надіслано персональнокожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою – 10 листопада 2016 року.

Збори проводяться за ініціативою наглядової ради товариства за наступним

ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:

1.Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2.Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.

3.Прийняття рішення про припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЛЯ» шляхом перетворення в товариство з додатковою відповідальністю.

4.Затвердження плану перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЛЯ».

5.Затвердження порядку та умов здійснення перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЛЯ».

6.Призначення та надання повноважень комісії з припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЛЯ».

7.Затвердження порядку та умов обміну акцій товариства, що припиняється шляхом перетворення, на частки підприємницького товариства – правонаступника, що створюється шляхом перетворення.

8.Прийняття рішення про викуп власних акцій товариством та їх розміщення.

9.Про порядок та строки пред’явлення вимог кредиторів.

Учасникам загальних зборів було надано інформацію, що рішенням наглядової ради товариства від 03 листопада 2016 року було призначено робочу президію зборів в складі двох осіб, персонально: Салабай Петро Михайлович – голова зборів, Ревнюк Ольга Єфремівна – секретар зборів.

Голова зборів доповів, що рішенням наглядової ради товариства від 03 листопада 2016 року для підрахунку голосів на позачергових загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах до обрання лічильної комісії, сформовано тимчасову лічильну комісію в кількості трьох осіб, а саме: Кушнір Алла Сергіївна – голова тимчасової лічильної комісії, Звенигородська Наталія Миколаївна – член тимчасової лічильної комісії, Шпіганевич Наталія Василівна – член тимчасової лічильної комісії.

Розглядається перше питання порядку денного: Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Виступив голова зборів товариства Салабай Петро Михайлович, який повідомив, що, для підрахунку голосів, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосівта інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів необхідно обрати лічильну комісію. Надав інформацію, що до складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів управління. Запропонував обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб, персонально: Кушнір Алла Сергіївна – голова лічильної комісії, Звенигородська Наталія Миколаївна – член лічильної комісії, Шпіганевич Наталія Василівна – член лічильної комісії.Строк повноважень призначеної лічильної комісії встановити до дати закриття зазначених загальних зборів акціонерів.

Учасникам загальних зборів роз’яснено порядок голосування з використанням бюлетенів.

Ставиться на голосування пропозиція: Для підрахунку голосів на позачергових загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб, персонально: Кушнір Алла Сергіївна – голова лічильної комісії, Звенигородська Наталія Миколаївна – член лічильної комісії, Шпіганевич Наталія Василівна – член лічильної комісії.Строк повноважень призначеної лічильної комісії встановити до дати закриття зазначених загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування:

«За»                                     –    122 837    голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                    зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції 

                                                                    яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«Проти»                               –                 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                    зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                    яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«Утримались»                    –                 0  голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                    зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                    яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«Участі не брали»           –                   0   голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                    зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                    яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«За бюлетенями,             –                     0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

визнаними недійсними»                           зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                 яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

              Голова тимчасової лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 1 від 15 грудня 2016 року).               

Рішення прийняте: Для підрахунку голосів на позачергових загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб, персонально: Кушнір Алла Сергіївна – голова лічильної комісії, Звенигородська Наталія Миколаївна – член лічильної комісії, Шпіганевич Наталія Василівна – член лічильної комісії.Строк повноважень призначеної лічильної комісії встановити до дати закриття зазначених загальних зборів акціонерів.

Розглядається друге питання порядку денного: Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.

Виступив голова зборів товариства Салабай Петро Михайлович, який запропонувавдля проведення загальних зборів прийняти наступні рішення:

1.Голосування на зборах проводиться за принципом: 1 голосуюча акція – 1 голос.

2.Всі зауваження, які потрібно вносити до протоколу, подавати під час зборів в письмовій формі з зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку зауважень представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.

3.Запитання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній формі. Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співдоповіді) або доповіда­ча (співдоповідача).

4.З усіх питань порядку денного голосування проводити виключно з використанням бюлетенів для голосування.

5.Одна особа по одному питанню виступає тільки 1 раз.

6.Збори провести без перерви.

Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів товариства:

1.Основна доповідь – 40 хвилин;

2.Співдоповідь – 15 хвилин;

3.Виступи в дебатах – 5 хвилин;

4.Відповіді на запитання – 5 хвилин.

Ставиться на голосування пропозиція:Для проведення загальних зборів акціонерів прийняти наступні рішення:

1.Голосування на зборах проводиться за принципом: 1 голосуюча акція – 1 голос.

2.Всі зауваження, які потрібно вносити до протоколу, подавати під час зборів в письмовій формі з зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку зауважень представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.

3.Запитання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній формі. Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співдоповіді) або доповіда­ча (співдоповідача).

4.З усіх питань порядку денного голосування проводити виключно з використанням бюлетенів для голосування.

5.Одна особа по одному питанню виступає тільки 1 раз.

6.Збори провести без перерви.

Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів товариства:

1.Основна доповідь – 40 хвилин;

2.Співдоповідь – 15 хвилин;

3.Виступи в дебатах – 5 хвилин;

4.Відповіді на запитання – 5 хвилин.

Підсумки голосування:

«За»                                     –    122 837    голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                    зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції 

                                                                    яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«Проти»                               –                 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                    зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                    яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«Утримались»                    –                 0  голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                    зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                    яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«Участі не брали»           –                   0   голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                    зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                    яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«За бюлетенями,             –                     0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

визнаними недійсними»                           зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                 яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 2 від 15 грудня 2016 року).   

Рішення прийняте: Для проведення загальних зборів акціонерів прийняти наступні рішення:

1.Голосування на зборах проводиться за принципом: 1 голосуюча акція – 1 голос.

2.Всі зауваження, які потрібно вносити до протоколу, подавати під час зборів в письмовій формі з зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку зауважень представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.

3.Запитання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній формі. Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співдоповіді) або доповіда­ча (співдоповідача).

4.З усіх питань порядку денного голосування проводити виключно з використанням бюлетенів для голосування.

5.Одна особа по одному питанню виступає тільки 1 раз.

6.Збори провести без перерви.

Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів товариства:

1.Основна доповідь – 40 хвилин;

2.Співдоповідь – 15 хвилин;

3.Виступи в дебатах – 5 хвилин;

4.Відповіді на запитання – 5 хвилин.

Розглядається третє питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЛЯ» шляхом перетворення в товариство з додатковою відповідальністю.

Виступила голова наглядової ради товариства Козярук Валентина Семенівна, яка надала інформацію, що за дорученням наглядової ради бухгалтерія товариства здійснила моніторинг за останні три роки витрат, пов’язаних з корпоративною діяльністю акціонерного товариства,ґрунтовно і всебічно вивчила питання щодо зміни організаційно-правової форми ПАТ «ПОДІЛЛЯ» та склала економічне обґрунтування доцільності припинення акціонерного товариства шляхом перетворення в товариство з додатковою відповідальністю.

Запропонувала прийняти рішення щодо припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЛЯ» шляхом перетворення в товариство з додатковою відповідальністю.

Запропонувала назву товариства – правонаступника: ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ПОДІЛЛЯ»; Місцезнаходження – ТДВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ПОДІЛЛЯ»: Україна, 21100, місто Вінниця, вулиця Костянтина Василенка, будинок 16.

Розмір статутного капіталу товариства, що створюється шляхом перетворення акціонерного товариства, на дату його створення має дорівнювати розміру статутного капіталу акціонерного товариства, що перетворюється, зменшеному на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну.

Ставиться на голосування пропозиція: 1.Припинити ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОДІЛЛЯ» шляхом перетворення в товариство з додатковою відповідальністю.

2.Визначити найменування та місцезнаходження товариства – правонаступника: ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ПОДІЛЛЯ»; місцезнаходження: Україна, 21100, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Костянтина Василенка, будинок 16.

3.Правонаступником ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЛЯ» зареєстрованого Виконавчим комітетом Вінницької міської ради 16 березня 1996 року, ідентифікаційний код юридичної особи 05502396, визначити ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ПОДІЛЛЯ», до якого переходять усе майно, усі майнові права та обов’язки ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЛЯ» 4.Розмір статутного капіталу ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ПОДІЛЛЯ», що створюється шляхом перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЛЯ», на дату його створення має дорівнювати розміру статутного капіталу акціонерного товариства, що перетворюється, зменшеного на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну.

Підсумки голосування:

«За»                                     –    122 837    голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                    зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції 

                                                                    яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«Проти»                               –                 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                    зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                    яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«Утримались»                    –                 0  голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                    зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                    яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«Участі не брали»           –                   0   голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                    зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                    яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«За бюлетенями,             –                     0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

визнаними недійсними»                           зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                 яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 3 від 15 грудня 2016 року).

Рішення прийняте: 1.Припинити ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОДІЛЛЯ» шляхом перетворення в товариство з додатковою відповідальністю.

2.Визначити найменування та місцезнаходження товариства – правонаступника: ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ПОДІЛЛЯ»; місцезнаходження: Україна, 21100, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Костянтина Василенка, будинок 16.

3.Правонаступником ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЛЯ» зареєстрованого Виконавчим комітетом Вінницької міської ради 16 березня 1996 року, ідентифікаційний код юридичної особи 05502396, визначити ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ПОДІЛЛЯ», до якого переходять усе майно, усі майнові права та обов’язки ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЛЯ» 4.Розмір статутного капіталу ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ПОДІЛЛЯ», що створюється шляхом перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЛЯ», на дату його створення має дорівнювати розміру статутного капіталу акціонерного товариства, що перетворюється, зменшеного на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну.

Розглядається четверте питання порядку денного: Затвердження плану перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЛЯ».

Виступила головний бухгалтер товариства Ревнюк Ольга Єфремівна, яка надала інформацію, що наглядова рада розробила план перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЛЯ». Ознайомила з основними напрямками зазначеного плану перетворення, зокрема про те, що акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства з додатковою відповідальністю (правонаступника) та розподіляються серед його учасників. Не підлягають конвертації акції, власники яких є акціонери, які звернуться до товариства з вимогою про обов’язковий викуп акцій та які, відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства», мають таке право. На посаду директора товариства з додатковою відповідальністю, після завершення перетворення, пропонується Козярук Анатолій Семенович, а також узгоджено до виплати заробітну плату з посадовим коефіцієнтом 5,5 до середньої заробітної плати за відповідний місяць.

Запропонував, відповідно до статті 81 Закону України «Про акціонерні товариства», затвердити план перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЛЯ» в ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ПОДІЛЛЯ»

Ставиться на голосування пропозиція: Відповідно до статті 81 Закону України «Про акціонерні товариства», затвердити план перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЛЯ» в ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ПОДІЛЛЯ».

Підсумки голосування:

«За»                                     –    122 837    голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                    зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції 

                                                                    яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«Проти»                               –                 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                    зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                    яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«Утримались»                    –                 0  голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                    зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                    яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«Участі не брали»           –                   0   голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                    зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                    яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«За бюлетенями,             –                     0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

визнаними недійсними»                           зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                 яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 4 від 15 грудня 2016 року).

Рішення прийняте: Відповідно до статті 81 Закону України «Про акціонерні товариства», затвердити план перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЛЯ» в ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ПОДІЛЛЯ».

Розглядається п’яте питання порядку денного: Затвердження порядку та умов здійснення перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЛЯ».

Виступив директор товариства Козярук Анатолій Семенович, який надав інформацію щодо комплексу заходів, які необхідно здійснити при перетворенні акціонерного товариства.      

Запропонував затвердити порядок та умови здійснення перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЛЯ» в ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ПОДІЛЛЯ».

Зауважив, що основними вимогами перетворення акціонерного товариства в товариство з додатковою відповідальністю є дотримання умов щодо розміру статутного капіталу та розміру частки кожного учасника товариства:

–розмір статутного капіталу товариства на дату прийняття рішення про припинення діяльності товариства шляхом його перетворення має дорівнювати розміру статутного капіталу товариства, що створене в процесі перетворення, зменшену на загальну номінальну вартість акцій, які не підлягають обміну;

–розмір частки у відсотках кожного учасника у статутному капіталі товариства, що   припиняється, має дорівнювати розміру його части у відсотках у статутному капіталі товариства, створеного шляхом перетворення.

А також інші умови передбаченні діючим законодавством України.

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити комплекс заходів, що містить порядок та умови здійснення перетворення акціонерного товариства в товариство з додатковою відповідальністю. До основних заходів відноситься наступне:

  прийняття рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення в     товариство з додатковою відповідальністю, про порядок і умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій товариства на частки підприємницького товариства – правонаступника;

  подання документів державному реєстратору для реєстрації рішення про припинення (перетворення) юридичної особи;

  подання документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на зупинення обігу акцій;

  робота з кредиторами, виявлення, повідомлення кредиторів, задоволення їх вимог або відмова у задоволенні;

  здійснення заходів щодо обов’язкового викупу акцій відповідно до норм діючого законодавства України;

  конвертація акцій товариства, що перетворюється, в частки підприємницького товариства – правонаступника та розподіл їх серед учасників товариства з додатковою відповідальністю;

  складання комісією з припинення товариства передавального акту;

  затвердження передавального акту загальними зборами акціонерів товариства;

  ухвалення на своєму спільному засіданні учасниками створюваного при перетворенні нового підприємницького товариства рішення про затвердження установчих документів такої юридичної особи, обрання (призначення) органів управління;

  подання документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на скасування обігу акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;

  подання документів на державну реєстрацію припинення акціонерного товариства;

  державна реєстрація правонаступника – товариства з додатковою відповідальністю.

У разі перетворення акціонерного товариства всі його акціонери, акції яких не були викуплені, стають засновниками (учасниками) підприємницького товариства – правонаступника.

Перетворення здійснити у відповідності до вимог Цивільного кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», Порядку скасування реєстрації випуску акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 23.04.2013 р., за № 737 та іншими нормативно-правовими актами України.

Перетворення акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення акціонерного товариства та про реєстрацію підприємницького товариства – правонаступника – товариства з додатковою відповідальністю.

Підсумки голосування:

«За»                                     –    122 837    голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                    зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції 

                                                                    яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«Проти»                               –                 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                    зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                    яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«Утримались»                    –                 0  голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                    зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                    яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«Участі не брали»           –                   0   голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                    зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                    яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«За бюлетенями,             –                     0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

визнаними недійсними»                           зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                 яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 5 від 15 грудня 2016 року).

Рішення прийняте: Затвердити комплекс заходів, що містить порядок та умови здійснення перетворення акціонерного товариства в товариство з додатковою відповідальністю. До основних заходів відноситься наступне:

  прийняття рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення в     товариство з додатковою відповідальністю, про порядок і умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій товариства на частки підприємницького товариства – правонаступника;

  подання документів державному реєстратору для реєстрації рішення про припинення (перетворення) юридичної особи;

  подання документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на зупинення обігу акцій;

  робота з кредиторами, виявлення, повідомлення кредиторів, задоволення їх вимог або відмова у задоволенні;

  здійснення заходів щодо обов’язкового викупу акцій відповідно до норм діючого законодавства України;

  конвертація акцій товариства, що перетворюється, в частки підприємницького товариства – правонаступника та розподіл їх серед учасників товариства з додатковою відповідальністю;

  складання комісією з припинення товариства передавального акту;

  затвердження передавального акту загальними зборами акціонерів товариства;

  ухвалення на своєму спільному засіданні учасниками створюваного при перетворенні нового підприємницького товариства рішення про затвердження установчих документів такої юридичної особи, обрання (призначення) органів управління;

  подання документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на скасування обігу акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;

  подання документів на державну реєстрацію припинення акціонерного товариства;

  державна реєстрація правонаступника – товариства з додатковою відповідальністю.

У разі перетворення акціонерного товариства всі його акціонери, акції яких не були викуплені, стають засновниками (учасниками) підприємницького товариства – правонаступника.

Перетворення здійснити у відповідності до вимог Цивільного кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», Порядку скасування реєстрації випуску акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 23.04.2013 р., за № 737 та іншими нормативно-правовими актами України.

Перетворення акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення акціонерного товариства та про реєстрацію підприємницького товариства – правонаступника – товариства з додатковою відповідальністю.

Розглядається шосте питання порядку денного: Призначення та надання повноважень комісії з припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЛЯ».

Виступила голова наглядової ради товариства Козярук Валентина Семенівна,яка надала інформацію, що, відповідно до статті 105 Цивільного кодексу України, учасники юридичної особи, що прийняли рішення про припинення юридичної особи, призначають за погодженням з органом, який здійснює державну реєстрацію припинення, комісію з припинення юридичної особи.

Запропонувала призначити комісію з припинення ПАТ «ПОДІЛЛЯ» в кількості трьох осіб, персонально:        

Козярук Анатолій Семенович – голова комісії, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2126006074, паспорт АА 406657, виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, 24 січня 1997 року, адреса: 23217, Вінницька область, Вінницький район, село Дорожнє, вулиця Київська, будинок 21.

Ревнюк Ольга Єфремівна – член комісії, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2430605681, паспорт АВ 302553, виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, 10 січня 2002 року, адреса: 21019, місто Вінниця, вулиця Нагірна, будинок 19П, квартира 3.

Салабай Петро Михайлович – член комісії,реєстраційний номер облікової картки платника податків 1693004736, паспорт АА 124912, виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області 19.12.1995 року, адреса: 21037, місто Вінниця, провулок Прибузький, будинок 5.

1.Місцезнаходження комісії з припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЛЯ»: Україна, 21100, місто Вінниця, вулиця Костянтина Василенка, будинок 16.

2.Комісії з припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЛЯ» протягом двох календарних місяців з дати публікації відомостей про державну реєстрацію рішення про припинення юридичної особи підготувати та подати на затвердження вищому органу управління – загальним зборам акціонерів передавальний акт майна, коштів, майнових прав та обов’язків, що передаються від ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЛЯ» до його правонаступника – ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ПОДІЛЛЯ».

3.Доручити голові комісії з припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЛЯ» Козяруку Анатолію Семеновичу здійснити комплекс заходів щодо зупинення обігу акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЛЯ».

Ставиться на голосування пропозиція: Призначити комісію з припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЛЯ» в кількості трьох осіб, персонально:        

Козярук Анатолій Семенович – голова комісії, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2126006074, паспорт АА 406657, виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, 24 січня 1997 року, адреса: 23217, Вінницька область, Вінницький район, село Дорожнє, вулиця Київська, будинок 21.

Ревнюк Ольга Єфремівна – член комісії, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2430605681, паспорт АВ 302553, виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, 10 січня 2002 року, адреса: 21019, місто Вінниця, вулиця Нагірна, будинок 19П, квартира 3.

Салабай Петро Михайлович – член комісії,реєстраційний номер облікової картки платника податків 1693004736, паспорт АА 124912, виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області 19.12.1995 року, адреса: 21037, місто Вінниця, провулок Прибузький, будинок 5.

1.Місцезнаходження комісії з припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЛЯ»: Україна, 21100, місто Вінниця, вулиця Костянтина Василенка, будинок 16. 2.Комісії з припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЛЯ» протягом двох календарних місяців з дати публікації відомостей про державну реєстрацію рішення про припинення юридичної особи підготувати та подати на затвердження вищому органу управління – загальним зборам акціонерів передавальний акт майна, коштів, майнових прав та обов’язків, що передаються від ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЛЯ» до його правонаступника – ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ПОДІЛЛЯ».

3.Доручити голові комісії з припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЛЯ» Козяруку Анатолію Семеновичу здійснити комплекс заходів щодо зупинення обігу акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЛЯ».  

Підсумки голосування:

«За»                                     –    122 837    голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                    зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                    яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«Проти»                               –                 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                    зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                    яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«Утримались»                    –                 0  голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                    зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                    яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«Участі не брали»           –                   0   голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                    зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                    яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«За бюлетенями,             –                     0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

визнаними недійсними»                           зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                 яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 6 від 15 грудня 2016 року).

Рішення прийняте: Призначити комісію з припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЛЯ» в кількості трьох осіб, персонально:        

Козярук Анатолій Семенович – голова комісії, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2126006074, паспорт АА 406657, виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, 24 січня 1997 року, адреса: 23217, Вінницька область, Вінницький район, село Дорожнє, вулиця Київська, будинок 21.

Ревнюк Ольга Єфремівна – член комісії, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2430605681, паспорт АВ 302553, виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, 10 січня 2002 року, адреса: 21019, місто Вінниця, вулиця Нагірна, будинок 19П, квартира 3.

Салабай Петро Михайлович – член комісії,реєстраційний номер облікової картки платника податків 1693004736, паспорт АА 124912, виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області 19.12.1995 року, адреса: 21037, місто Вінниця, провулок Прибузький, будинок 5.

1.Місцезнаходження комісії з припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЛЯ»: Україна, 21100, місто Вінниця, вулиця Костянтина Василенка, будинок 16.

2.Комісії з припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЛЯ» протягом двох календарних місяців з дати публікації відомостей про державну реєстрацію рішення про припинення юридичної особи підготувати та подати на затвердження вищому органу управління – загальним зборам акціонерів передавальний акт майна, коштів, майнових прав та обов’язків, що передаються від ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЛЯ» до його правонаступника – ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ПОДІЛЛЯ».

3.Доручити голові комісії з припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЛЯ» Козяруку Анатолію Семеновичу здійснити комплекс заходів щодо зупинення обігу акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЛЯ».                                                                                                

Розглядається сьоме питання порядку денного: Затвердження порядку та умов обміну акцій товариства, що припиняється шляхом перетворення, на частки підприємницького товариства – правонаступника, що створюється шляхом перетворення.

Виступила голова наглядової ради товариства Козярук Валентина Семенівна, яка надала інформацію, що вищий орган управління товариства – загальні збори акціонерів прийняли рішення про припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЛЯ» шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ПОДІЛЛЯ».

Запропонувала, затвердити рішення про порядок та умови обміну акцій товариства, що припиняється шляхом перетворення, на частки підприємницького товариства – правонаступника, що створюється шляхом перетворення. Здійснити конвертацію акцій товариства, що перетворюється, в частки підприємницького товариства – правонаступника та розподілити їх серед учасників товариства з додатковою відповідальністю.

Розподіл часток товариства – правонаступника здійснити із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворюється. Не підлягають конвертації акції товариства, що перетворюється, власниками яких є акціонери, які звернуться до акціонерного товариства з вимогою про обов’язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право. Перелік засновників (учасників) створюваного товариства – правонаступника вноситься до його установчих документів і буде включати усіх акціонерів товариства, що припиняється, станом на день затвердження установчих документів створюваного товариства – правонаступника, із зазначенням розміру частки кожного засновника (учасника).

На зборах учасників підприємницького товариства – правонаступника кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому частками підприємницького товариства – правонаступника, власником яких він може стати внаслідок перетворення акціонерного товариства.

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити рішення про порядок та умови обміну акцій товариства, що припиняється шляхом перетворення, на частки підприємницького товариства – правонаступника, що створюється шляхом перетворення.

Здійснити конвертацію акцій товариства, що перетворюється, в частки підприємницького товариства – правонаступника та розподілити їх серед учасників товариства з додатковою відповідальністю.

Розподіл часток товариства – правонаступника здійснити із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворюється.

Не підлягають конвертації акції товариства, що перетворюється, власниками яких є акціонери, які звернуться до акціонерного товариства з вимогою про обов’язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.  

Перелік засновників (учасників) створюваного товариства – правонаступника вноситься до його установчих документів і буде включати усіх акціонерів товариства, що припиняється, станом на день затвердження установчих документів створюваного товариства – правонаступника, із зазначенням розміру частки кожного засновника (учасника).

На зборах учасників підприємницького товариства – правонаступника кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому частками підприємницького товариства – правонаступника, власником яких він може стати внаслідок перетворення акціонерного товариства.

Підсумки голосування:

«За»                                     –    122 837    голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                    зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції 

                                                                    яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«Проти»                               –                 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                    зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                    яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«Утримались»                    –                 0  голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                    зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                    яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«Участі не брали»           –                   0   голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                    зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                    яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«За бюлетенями,             –                     0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

визнаними недійсними»                           зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                 яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 7 від 15 грудня 2016 року).

Рішення прийняте: Затвердити рішення про порядок та умови обміну акцій товариства, що припиняється шляхом перетворення, на частки підприємницького товариства – правонаступника, що створюється шляхом перетворення.

Здійснити конвертацію акцій товариства, що перетворюється, в частки підприємницького товариства – правонаступника та розподілити їх серед учасників товариства з додатковою відповідальністю.

Розподіл часток товариства – правонаступника здійснити із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворюється.

Не підлягають конвертації акції товариства, що перетворюється, власниками яких є акціонери, які звернуться до акціонерного товариства з вимогою про обов’язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.  

Перелік засновників (учасників) створюваного товариства – правонаступника вноситься до його установчих документів і буде включати усіх акціонерів товариства, що припиняється, станом на день затвердження установчих документів створюваного товариства – правонаступника, із зазначенням розміру частки кожного засновника (учасника).

На зборах учасників підприємницького товариства – правонаступника кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому частками підприємницького товариства – правонаступника, власником яких він може стати внаслідок перетворення акціонерного товариства.

Розглядається восьме питання порядку денного: Прийняття рішення про викуп власних акцій товариством та їх розміщення.

Виступив директор товариства Козярук Анатолій Семенович, який надав інформацію, що, відповідно до вимог діючого законодавства України, акціонерне товариство, яке прийняло рішення про припинення діяльності товариства шляхом його перетворення, зобов’язане здійснити обов’язковий викуп акцій у акціонера – власника простих голосуючих акцій товариства, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах, голосував проти прийняття загальними зборами рішення про перетворення товариства та звернувся з письмовою вимогою про викуп належних йому акцій.

Повідомив, що на позачергових загальних зборах, які скликані та розпочались 15 грудня 2016 року, при розгляді третього питання порядку денного, рішення про припинення товариства було прийнято одноголосно. Таким чином, акціонери, що голосували проти прийняття такого рішення, відсутні. Відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства», норма про обов’язковий викуп акцій не діє. Викуп акцій акціонерним товариством не здійснюється.

Ставиться на голосування пропозиція:Виходячи з підсумків голосування при розгляді третього питання порядку денного поточних загальних зборів, норми статей 68, 69 Закону України «Про акціонерні товариства» не застосовуються. Викуп акцій акціонерним товариством не здійснюється.

Підсумки голосування:

«За»                                     –    122 837    голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                    зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції 

                                                                    яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«Проти»                               –                 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                    зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                    яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«Утримались»                    –                 0  голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                    зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                    яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«Участі не брали»           –                   0   голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                    зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                    яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«За бюлетенями,             –                     0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

визнаними недійсними»                           зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                 яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 8 від 15 грудня 2016 року).

Рішення прийняте: Виходячи з підсумків голосування при розгляді третього питання порядку денного поточних загальних зборів, норми статей 68, 69 Закону України «Про акціонерні товариства» не застосовуються. Викуп акцій акціонерним товариством не здійснюється.

Розглядається дев’яте питання порядку денного: Про порядок та строки пред’явлення вимог кредиторів.

Виступила головний бухгалтер товариства Ревнюк Ольга Єфремівна, яка надала інформацію, що відповідно до вимог статті 105 Цивільного кодексу України, необхідно помістити в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОДІЛЛЯ» та про порядок і строки заявлення кредиторами вимог до нього.

Запропонувала доручити голові комісії з припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЛЯ» Козяруку Анатолію Семеновичу, відповідно до статті 82 Закону України «Про акціонерні товариства», протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення письмово повідомити про це кредиторів товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення. Зазначене повідомлення повинно містити порядок і строки заявлення кредиторами вимог до товариства. Цей строк розпочнеться з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення товариства шляхом перетворення в товариство з додатковою відповідальністю і буде тривати не менше двох календарних місяців. Кредитори товариства для заявлення своїх вимог до товариства повинні письмово звернутися до комісії з припинення товариства (особисто або шляхом надсилання листів із відміткою про вручення) за адресою: Україна, 21100, місто Вінниця, вулиця Костянтина Василенка, будинок 16, з обов’язковим обґрунтуванням своїх вимог до товариства та наданням документів, що підтверджують такі вимоги. Кредитори, вимоги яких до акціонерного товариства, діяльність якого припиняється внаслідок перетворення, незабезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання їм повідомлення про припинення товариства можуть звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов’язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов’язань перед кредиторами та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредиторами. Кожна окрема вимога кредитора буде розглянута, після чого прийматиметься відповідне рішення, яке буде надіслано кредитору не пізніше 30 днів з дня отримання товариством, що припиняється, відповідної вимоги кредитора. У разі, якщо кредитор не звернувся у вищезазначений строк до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов’язань перед ним. Перетворення не може бути завершеним до задоволення вимог, заявлених кредитором.

Ставиться на голосування пропозиція:  Доручити голові комісії з припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЛЯ» Козяруку Анатолію Семеновичу, відповідно до статті 82 Закону України «Про акціонерні товариства», протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення письмово повідомити про це кредиторів товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення. Зазначене повідомлення повинно містити порядок і строки заявлення кредиторами вимог до товариства. Цей строк розпочнеться з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення товариства шляхом перетворення в товариство з додатковою відповідальністю і буде тривати не менше двох календарних місяців. Кредитори товариства для заявлення своїх вимог до товариства повинні письмово звернутися до комісії з припинення товариства (особисто або шляхом надсилання листів із відміткою про вручення) за адресою: Україна, 21100, місто Вінниця, вулиця Костянтина Василенка, будинок 16, з обов’язковим обґрунтуванням своїх вимог до товариства та наданням документів, що підтверджують такі вимоги. Кредитори, вимоги яких до акціонерного товариства, діяльність якого припиняється внаслідок перетворення, незабезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання їм повідомлення про припинення товариства можуть звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов’язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов’язань перед кредиторами та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредиторами. Кожна окрема вимога кредитора буде розглянута, після чого прийматиметься відповідне рішення, яке буде надіслано кредитору не пізніше 30 днів з дня отримання товариством, що припиняється, відповідної вимоги кредитора. У разі, якщо кредитор не звернувся у вищезазначений строк до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов’язань перед ним. Перетворення не може бути завершеним до задоволення вимог, заявлених кредитором.

Підсумки голосування:

«За»                                     –    122 837    голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                    зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції 

                                                                    яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«Проти»                               –                 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                    зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                    яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«Утримались»                    –                 0  голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                    зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                    яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«Участі не брали»           –                   0   голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                    зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                    яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«За бюлетенями,             –                     0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

визнаними недійсними»                           зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                 яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 9 від 15 грудня 2016 року).

Рішення прийняте: Доручити голові комісії з припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЛЯ» Козяруку Анатолію Семеновичу, відповідно до статті 82 Закону України «Про акціонерні товариства», протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення письмово повідомити про це кредиторів товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення. Зазначене повідомлення повинно містити порядок і строки заявлення кредиторами вимог до товариства. Цей строк розпочнеться з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення товариства шляхом перетворення в товариство з додатковою відповідальністю і буде тривати не менше двох календарних місяців. Кредитори товариства для заявлення своїх вимог до товариства повинні письмово звернутися до комісії з припинення товариства (особисто або шляхом надсилання листів із відміткою про вручення) за адресою: Україна, 21100, місто Вінниця, вулиця Костянтина Василенка, будинок 16, з обов’язковим обґрунтуванням своїх вимог до товариства та наданням документів, що підтверджують такі вимоги. Кредитори, вимоги яких до акціонерного товариства, діяльність якого припиняється внаслідок перетворення, незабезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання їм повідомлення про припинення товариства можуть звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов’язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов’язань перед кредиторами та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредиторами. Кожна окрема вимога кредитора буде розглянута, після чого прийматиметься відповідне рішення, яке буде надіслано кредитору не пізніше 30 днів з дня отримання товариством, що припиняється, відповідної вимоги кредитора. У разі, якщо кредитор не звернувся у вищезазначений строк до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов’язань перед ним. Перетворення не може бути завершеним до задоволення вимог, заявлених кредитором.

Голова зборів доводить до відома акціонерів, що всі питання порядку денного вичерпані. Результати голосування та прийняті рішення доведені до відома акціонерів до закриття загальних зборів.

Зауважень до реєстрації учасників загальних зборів не надійшло. Зауважень до ведення зборів не надійшло.  

Всі рішення загальних зборів та порядок їх прийняття не порушують вимог діючого законодавства України, статуту товариства, прав та охоронюваних Законом інтересів акціонерів. На цьому збори вважаються закритими.

Голова зборів                                                                                                         П.М. Салабай

Секретар зборів                                                                                                     О.Є. Ревнюк

Голова комісії з припинення                                                                              А.С. Козярук

 
 
 

ПРОТОКОЛ №1

річних загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ПОДІЛЛЯ" 

 

Дата проведення Загальних зборів акціонерів   - 01.04.2016 р.

Час проведення Загальних зборів акціонерів   - 15.00 год.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів - м. Вінниця, вул. 30-річчя Перемоги, 16, в залі засідань на 5-му поверсі будівлі Товариства.

За інформацією голови Реєстраційної комісії Кушнір А.С.:

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 28.03.2016 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 641 особа, яким належить 153257 голосів.

Загальна кількість  акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах -  14   осіб, у тому числі акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства –   5   осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, які враховуються для визначення кворуму, відповідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складеного станом на 24 годину 28.03.2016 року -  120426  голосів

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у загальних зборах -  120426  голосів .

Порядок голосування  - бюлетенями

Кворум загальних зборів –  100%

 

Відкриває збори Голова наглядової ради  Козярук В.С.:

Головуючий на загальних зборах – Салабай Петро Михайлович.

Секретар загальних зборів –  Ревнюк Ольга Єфремівна

Склад Лічильної комісії –  голова Лічильної комісії -  Кушнір Алла Сергіївна, члени – Звенигородська Наталія Миколаївна, Шпіганевич Наталія Василівна.

Порядок денний загальних зборів акціонерів, був належним чином доведений до відома  всіх акціонерів, у визначений законодавством термін від акціонерів інших пропозицій не надходило, тому загальні збори акціонерів проводяться за наступним порядком денним:

 

Перелік питань, що виносяться на голосування :

 1. Обрання персонального складу Лічильної комісії з одночасним припиненням повноважень попереднього складу Лічильної комісії Товариства.
 2. Звіт Директора про результати  фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015р.
 3. Звіт Наглядової ради про діяльність в 2015р. та стан Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 1. Аудиторський висновок незалежної аудиторської фірми про діяльність Товариства за 2015 рік.
 2. Затвердження порядку  розподілу прибутку, отриманого Товариством за 2015 рік .
 3. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
 1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства.
 2. Затвердеження річного звіту Товариства за 2015 р.
 1. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
 2. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
 3. Затвердження умов трудового контракту та цивільно-правових договорів, які  укладатимуться  з головою та членами Наглядової ради Товариства,  встановлення розмірів їх винагород, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудового контракту та цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради  Товариства.
 1. Прийняття рішення про ліквідацію ревізійного органу Товариства – Ревізійної комісії.
 2. Зміни та доповнення до статуту Товариства, у тому числі пов»язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність із ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» №289-VIII від 07.04.2015 р., затвердження нової редакції статуту Товариства.
 3. Затвердження уповноваженої особи для підписання статуту від імені загальних зборів акціонерів, затвердження уповноваженої особи для надання та отримання відповідних документів  для реєстрації  статуту Товариства в новій редакції у державного реєстратора.
 4. Затвердження   Положення про загальні збори, Положення про виконавчий орган,  Положення про наглядову раду в нових редакціях
 5. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.
 6. Надання повноважень Директору Товариства щодо здійснення всіх необхідних дій щодо вчинення (виконання) від імені Товариства попередньо затверджених цими зборами значних правочинів.

 

По 1-му питанню слухали голову зборів Салабая П.М.

У зв»язку з тим, що від члена постійно діючої Лічильної комісії Яненко Л.І. надійшла заява про припинення її повноважень на цій посаді, постійно діюча Лічильна комісія  не має повного персонального складу. Для підрахунку голосів під час голосування на цих Загальних зборах акціонерів, пропонується обрати Лічильну комісію у складі: голова - Кушнір Алла Сергіївна, члени – Звенигородська Наталія Миколаївна, Шпіганевич Наталія Василівна з одночасним припиненням повноважень попереднього складу Лічильної комісії Товариства у складі: голови – Яненко Лідії Іванівни, членів – Іщук Таїсії Євгенівни, Шпіганевич Наталії Василівни.

На голосування виноситься Проект рішення обрати Лічильну комісію у складі: голова - Кушнір Алла Сергіївна, члени – Звенигородська Наталія Миколаївна, Шпіганевич Наталія Василівна з одночасним припиненням повноважень попереднього складу Лічильної комісії Товариства у складі: голови – Яненко Лідії Іванівни, членів – Іщук Таїсії Євгенівни, Шпіганевич Наталії Василівни.

Голосували:«За» – 120426 гол., або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Проти» - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Утримались» - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Не брали участі у голосуванні - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Прийняли рішення обрати Лічильну комісію у складі: голова - Кушнір Алла Сергіївна, члени – Звенигородська Наталія Миколаївна, Шпіганевич Наталія Василівна з одночасним припиненням повноважень попереднього складу Лічильної комісії Товариства у складі: голови – Яненко Лідії Іванівни, членів – Іщук Таїсії Євгенівни, Шпіганевич Наталії Василівни.

 

 

По 2-му питанню слухали Директора ПАТ «ПОДІЛЛЯ» Козярука А.С.  про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Пропонується звіт Директора  про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 р. взяти до уваги.

На голосування виноситься Проект рішення звіт Директора  про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 р. взяти до уваги.

Голосували:«За» –  120426 гол., або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Проти» - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Утримались» - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Не брали участі у голосуванні - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Прийняли рішення звіт Директора  про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 р. взяти до уваги.

 

 

По 3-му питанню слухали голову Наглядової ради Козярук В.С.  про те, що діяльність Наглядової ради в 2015 році була спрямована на представництво інте­ресів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, здійснення контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства. Також була надана характеристика стану Товариства на кінець 2015 року.  Пропонується звіт Наглядової ради за 2015 рік затвердити, а діяльність визнати задовільною.

На голосування виноситься Проект рішення №1: звіт Наглядової ради за 2015 рік затвердити

Голосували:«За» – 120426 гол., або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Проти» - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Утримались» - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Не брали участі у голосуванні - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Прийняли рішення звіт Наглядової ради за 2015 рік затвердити.

 

 

На голосування виноситься Проект рішення №2: діяльність Наглядової ради за 2015 рік визнати задовільною.

Голосували:«За» – 120426 гол., або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Проти» - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Утримались» - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Не брали участі у голосуванні - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Прийняли рішення діяльність Наглядової ради за 2015 рік визнати задовільною.

 

 

По 4-му питанню слухали головного бухгалтера Товариства Ревнюк О.Є.

Незалежною аудиторською фірмою, що здійснювала перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік , є ТОВ «АФ «Надійність», яка провела аудит фінансової звітності Публічного Акціонерного Товариства «Поділля», яка включає: Баланс станом на 31.12.2015 року, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, здійснила стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки .

Аудиторською фірмою досліджено надані для перевірки документи за формою та змістом. В результаті перевірки виявлено, що фінансова звітність Товариства складена відповідно до вимог чинного законодавства України та прийнятої облікової політики. Перевірка суттєвих порушень законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку, подання звітності та помилок не виявила, що дає змогу підтвердити достовірність і повноту даних фінансової звітності Товариства за 2015 рік. На думку ТОВ «АФ «Надійність» в звітах надано достовірний в усіх суттєвих аспектах  фінансовий стан Товариства станом на 31.12.2015 р.

Далі головним бухгалтером було надано основні показники діяльності Товариства за 2015 рік з поясненнями.

Пропонується аудиторський висновок незалежної Аудиторської фірми «Надійність» про діяльність Товариства за 2015 рік. взяти до уваги.

На голосування виноситься Проект рішення аудиторський висновок незалежної Аудиторської фірми «Надійність» про діяльність Товариства за 2015 рік. взяти до уваги.

Голосували:«За» – 120426 гол., або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Проти» - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Утримались» - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Не брали участі у голосуванні - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Прийняли рішення: аудиторський висновок незалежної Аудиторської фірми «Надійність» про діяльність Товариства за 2015 рік. взяти до уваги.

 

 

По 5-му питанню виступив голова зборів.

Після звіту Наглядової ради та висновку незалежної Аудиторської фірми «Надійність», пропонується акціонерам зробити необхідні висновки і прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства. Пропонується звіт Директора ПАТ «ПОДІЛЛЯ» за  2015 рік  затвердити, а діяльність визнати задовільною.

На голосування виноситься Проект рішення №1: звіт Директора ПАТ «ПОДІЛЛЯ» за 2015 рік затвердити

Голосували:«За» –  120426 гол., або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Проти» - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Утримались» - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Не брали участі у голосуванні - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Прийняли рішення звіт Директора ПАТ «ПОДІЛЛЯ» за 2015 рік затвердити

 

На голосування виноситься Проект рішення №2: діяльність Директора ПАТ «ПОДІЛЛЯ» за 2015 рік визнати задовільною

Голосували:«За» –  120426  гол., або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Проти» - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Утримались» - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Не брали участі у голосуванні - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Прийняли рішення діяльність Директора ПАТ «ПОДІЛЛЯ» за 2015 рік визнати задовільною

 

 

По 6-му питанню слухали голову зборів Салабай П.М. з пропозицією затвердити річний звіт ПАТ «ПОДІЛЛЯ»  за  2015 рік

На голосування виноситься Проект рішення затвердити річний звіт  ПАТ «ПОДІЛЛЯ» за 2015 рік.

Голосували:«За» – 120426  гол., або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Проти» - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Утримались» - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Не брали участі у голосуванні - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Прийняли рішення затвердити річний звіт  ПАТ «ПОДІЛЛЯ» за 2015 рік.

 

 

По 7-му питанню слухали голову Наглядової ради Козярук В.С.

За результатами діяльності в 2015 році Товариство отримало чистий прибуток в розмірі 270 тис грн. У зв’язку з цим, Наглядова рада пропонує наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством за 2015 рік:

 1. Фонд потреб виробництва – 100%, або 270 тис.грн

На голосування виноситься Проект рішення затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством за 2015 рік:

1. Фонд потреб виробництва – 100%, або 270 тис.грн

Голосували:«За» –  118314 гол., або 98,246% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Проти» - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Утримались» - 2112 гол., або 1,754% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Не брали участі у голосуванні - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Прийняли рішеннязатвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством за 2015 рік:

1. Фонд потреб виробництва – 100%, або 270 тис.грн

 

 

По 8-му питанню слухали голову зборів

Відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та статуту Товариства, раз на 3 роки на Загальні збори акціонерів виносяться питання про припинення повноважень та обрання голови та членів Наглядової ради Товариства. У зв»язку із закінченням терміну повноважень, пропонується припинити повноваження голови Наглядової ради Товариства - Козярук Валентини Семенівни, членів Наглядової ради - Салабая Петра Михайловича,  Буткевич Світлани Тимофіївни.

На голосування виноситься Проект рішення припинити повноваження голови Наглядової ради Товариства - Козярук Валентини Семенівни, членів Наглядової ради - Салабая Петра Михайловича,  Буткевич Світлани Тимофіївни.

Голосували:«За» – 120426 гол., або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Проти» - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Утримались» - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Не брали участі у голосуванні - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Прийняли рішення припинити повноваження голови Наглядової ради Товариства - Козярук Валентини Семенівни, членів Наглядової ради - Салабая Петра Михайловича,  Буткевич Світлани Тимофіївни.

 

 

По 9-му питанню слухали голову зборів.

Пропонується обрати членами Наглядової ради Товариства Козярук Валентину Семенівну, Салабая Петра Михайловича, Поліщук Наталію Віталіївну.

На голосування виноситься Проект рішення : обрати членами Наглядової ради Товариства Козярук Валентину Семенівну, Салабая Петра Михайловича, Поліщук Наталію Віталіївну.

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування

Голосували:

-   Козярук Валентина Семенівна:            «За» – 120650 гол.,

-   Салабая Петра Михайловича, :            «За» – 120314 гол.,

-   Поліщук Наталію Віталіївну. :             «За» – 120314 гол.,

Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Не брали участі у голосуванні - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Прийняли рішення обрати членами Наглядової ради Товариства Козярук Валентину Семенівну, Салабая Петра Михайловича, Поліщук Наталію Віталіївну.

 

По 10-му питанню слухали голову зборів.

Пропонується затвердити умови трудового контракту та цивільно-правових договорів, які  укладатимуться  з головою та членами Наглядової ради Товариства,  встановити розміри їх винагород, обрати особу, яка уповноважується на підписання трудового контракту та цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради  Товариства.

На голосування виноситься Проект рішення №1: встановити, що діяльність членів Наглядової ради здійснюється на безоплатній основі , а винагорода на посаді голови Наглядової ради містить в собі:

–       щомісячні виплати (оклад) у розмірі посадового коефіцієнта 6 ;

–       преміальні місячні та щоквартальні виплати  у розмірі 10% - 100% від посадового окладу, при виконанні всіх виробничо-економічних показників, та при наявності коштів на підприємстві;

 

Голосували:«За» –  120426 гол., або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Проти» - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Утримались» - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Не брали участі у голосуванні - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Прийняли рішення встановити, що діяльність членів Наглядової ради здійснюється на безоплатній основі , а винагорода на посаді голови Наглядової ради містить в собі:

–       щомісячні виплати (оклад) у розмірі посадового коефіцієнта 6 ;

–       преміальні місячні та щоквартальні виплати  у розмірі 10% - 100% від посадового окладу, при виконанні всіх виробничо-економічних показників, та при наявності коштів на підприємстві;

 

На голосування виноситься Проект рішення №2: затвердити умови трудового контракту та цивільно-правових договорів, які  укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства

Голосували:«За» – 120426 гол., або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Проти» - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Утримались» - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Не брали участі у голосуванні - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Прийняли рішення затвердити умови трудового контракту та цивільно-правових договорів, які  укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства

 

На голосування виноситься Проект рішення №3: обрати особою, яка уповноважується на підписання трудового контракту та цивільно-правових договорів, які  укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, Директора Товариства Козярука Анатолія Семеновича

Голосували:«За» 120426 гол., або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Проти» - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Утримались» - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Не брали участі у голосуванні - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Прийняли рішення обрати особою, яка уповноважується на підписання трудового контракту та цивільно-правових договорів, які  укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, Директора Товариства Козярука Анатолія Семеновича

 

 

По 11-му питанню слухали голову зборів.

У зв»язку із отриманням заяви від голови Ревізійної комісії Кавки Петра Петровича про припинення його повноважень на цій посаді, Ревізійна комісія Товариства не має необхідного повного персонального складу і має бути переобрана. Пропонується достроково припинити повноваження Ревізійної комісії у складі: голови - Кавки Петра Петровича, члена - Звенигородської Наталії Миколаївни

На голосування виноситься Проект рішення : достроково припинити повноваження Ревізійної комісії у складі: голови - Кавки Петра Петровича, члена - Звенигородської Наталії Миколаївни

Голосували:«За» – 120426 гол., або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Проти» - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Утримались» - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Не брали участі у голосуванні - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Прийняли рішення достроково припинити повноваження Ревізійної комісії у складі: голови - Кавки Петра Петровича, члена - Звенигородської Наталії Миколаївни

 

 

По 12-му питанню слухали члена Наглядової ради Козярук В.С.

У зв’язку з тим, що створення ревізійного органу в акціонерному Товаристві не є обов»язковим,  обрати його для здійснення спеціальної перевірки на визначений термін можна будь-коли, крім того, досконала перевірка фінансової діяльності і протягом року і за результатами звітного року здійснюється незалежною аудиторською фірмою, пропонується ліквідувати  ревізійний орган Товариства – Ревізійну комісію.

На голосування виноситься Проект рішення : ліквідувати  ревізійний орган Товариства – Ревізійну комісію

Голосували:«За» –  120426 гол., або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Проти» - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Утримались» - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Не брали участі у голосуванні - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Прийняли рішення ліквідувати  ревізійний орган Товариства – Ревізійну комісію

 

 

 

По 13-му питанню слухали члена Наглядової ради Салабай П.М.

У зв»язку з великими змінами в діяльності акціонерного товариства, що передбачені ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» № 289-УІІІ від 07.04.2015 р., що набувають чинності з 01.05.2016 року, іншими змінами в чинному законодавстві  та вище прийнятими рішеннями цих зборів, пропонується затвердити статут ПАТ «ПОДІЛЛЯ» в новій редакції з набуванням ним чинності з 01.05.2016 р., а для третіх осіб – з дати його державної реєстрації.  З новою редакцією статуту ви ознайомились в процесі підготовки до цих загальних зборів.

На голосування виноситься Проект рішення : затвердити статут ПАТ «ПОДІЛЛЯ» в новій редакції

Голосували:«За» – 120426 гол., або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Проти» - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Утримались» - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Не брали участі у голосуванні - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Прийняли рішення затвердити статут ПАТ «ПОДІЛЛЯ» в новій редакції

 

 

По 14-му питанню слухали голову зборів

Пропонується затвердити уповноваженою особою для підписання статуту ПАТ «ПОДІЛЛЯ»  в новій редакції від імені загальних зборів акціонерів голову цих Загальних зборів акціонерів Салабая Петра Михайловича,, а для надання та отримання відповідних документів  для реєстрації  статуту ПАТ «ПОДІЛЛЯ»  в новій редакції у державного реєстратора Директора Товариства Козярука Анатолія Семеновича.

На голосування виноситься Проект рішення №1: затвердити уповноваженою особою для підписання статуту ПАТ «ПОДІЛЛЯ»  в новій редакції від імені загальних зборів акціонерів голову цих Загальних зборів акціонерів Салабая Петра Михайловича.

Голосували:«За» – 120426 гол., або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Проти» - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Утримались» - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Не брали участі у голосуванні - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Прийняли рішення затвердити уповноваженою особою для підписання статуту ПАТ «ПОДІЛЛЯ»  в новій редакції від імені загальних зборів акціонерів голову цих Загальних зборів акціонерів Салабая Петра Михайловича.

 

На голосування виноситься Проект рішення №2: затвердити уповноваженою особою для надання та отримання відповідних документів  для реєстрації  статуту ПАТ «ПОДІЛЛЯ»  в новій редакції у державного реєстратора Директора Товариства Козярука Анатолія Семеновича.

Голосували:«За» – 120426 гол., або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Проти» - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Утримались» - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Не брали участі у голосуванні - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Прийняли рішення затвердити уповноваженою особою для надання та отримання відповідних документів  для реєстрації  статуту ПАТ «ПОДІЛЛЯ»  в новій редакції у державного реєстратора Директора Товариства Козярука Анатолія Семеновича.

 

 

По 15-му питанню слухали голову зборів

У зв»язку із змінами в чинному законодавстві та затвердженням нової редакції статуту ПАТ «ПОДІЛЛЯ», пропонується затвердити  Положення про загальні збори, Положення про виконавчий орган,  Положення про наглядову раду в нових редакціях, з якими ви ознайомились в процесі підготовки до цих загальних зборів.

На голосування виноситься Проект рішення №1: затвердити Положення про загальні збори

Голосували:«За» – 120426 гол., або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Проти» - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Утримались» - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Не брали участі у голосуванні - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Прийняли рішення затвердити Положення про загальні збори

 

На голосування виноситься Проект рішення №2: затвердити Положення про виконавчий орган

Голосували:«За» –  120426 гол., або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Проти» - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Утримались» - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Не брали участі у голосуванні - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Прийняли рішення затвердити Положення про виконавчий орган

 

На голосування виноситься Проект рішення №3: затвердити Положення про наглядову раду

Голосували:«За» – 120426 гол., або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Проти» - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Утримались» - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Не брали участі у голосуванні - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Прийняли рішення затвердити Положення про наглядову раду

 

По 16-му питанню: слухали члена Наглядової ради Козярук В.С.

Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів,  які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

У зв»язку з господарською діяльністю Товариства, можливо, протягом року необхідно буде здійснити значні правочини, попереднє схвалення яких пропонується до голосування.

Проект рішення №1: попередньо схвалити значні правочини (якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів, перевищує 50% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2015 рік), які можуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більше, як одного року з дати прийняття такого рішення ( з дня проведення цих загальних зборів), а саме:

 

П/П

Зазначення характеру правочинів, на здійснення яких надано попереднє схвалення

Гранична сукупна вартість правочинів

/грн./

Перевищення вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2015 рік   / % /

1

Контракти направлені на переробку давальницької сировини:

 

 

30 000000 грн

Перевищує 50%

2

Правочини, направлені на реалізацію Товариством: готової продукції, основних засобів, послуги  по надання оренди нежитлового приміщення, відчуження нежитлових приміщенням та землі під ними

10000000 грн

Перевищує 50%

3

Правочини, направлені на придбання  Товариством оборотних засобів для здійснення діяльності, включаючи товари, ПММ, матеріали, з/частини, шини, енергоресурси, інше майно тощо

5000000 грн

Перевищує 50%

 

Голосували: «За» – 120426 гол., або 78,6% від загальної кількості голосів акціонерів;

«Проти» - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів,

«Утримались» - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів,

Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів,

Не брали участі у голосуванні – 32831 гол., або 21,4% від загальної кількості голосів акціонерів.

Прийняли рішення попередньо схвалити значні правочини (якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів, перевищує 50% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2015 рік), які можуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більше, як одного року з дати прийняття такого рішення ( з дня проведення цих загальних зборів), а саме:

 

П/П

Зазначення характеру правочинів, на здійснення яких надано попереднє схвалення

Гранична сукупна вартість правочинів

/грн./

Перевищення вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2015 рік   / % /

1

Контракти направлені на переробку давальницької сировини:

 

 

30 000000 грн

Перевищує 50%

2

Правочини, направлені на реалізацію Товариством: готової продукції, основних засобів, послуги  по надання оренди нежитлового приміщення, відчуження нежитлових приміщенням та землі під ними

10000000 грн

Перевищує 50%

3

Правочини, направлені на придбання  Товариством оборотних засобів для здійснення діяльності, включаючи товари, ПММ, матеріали, з/частини, шини, енергоресурси, інше майно тощо

5000000 грн

Перевищує 50%

 

Проект рішення №2: попередньо схвалити значні правочини (якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів, перевищує 25% але не перевищує 50% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2015 рік), які можуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більше, як одного року з дати прийняття такого рішення ( з дня проведення цих загальних зборів), а саме:

 

П/П

Зазначення характеру правочинів, на здійснення яких надано попереднє схвалення

Гранична сукупна вартість правочинів

/грн./

Перевищення вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2015 рік   / % /

1

Правочини, направлені на придбання основних засобів

2500000 грн

Перевищує 25%

2

Правочини, направлені на виконання ремонтних робіт в приміщеннях Товариства

2500000 грн

Перевищує 25%

 

Голосували:«За» –  120426 гол., або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Проти» - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Утримались» - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Не брали участі у голосуванні - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Прийняли рішення попередньо схвалити значні правочини (якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів, перевищує 25% але не перевищує 50% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2015 рік), які можуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більше, як одного року з дати прийняття такого рішення ( з дня проведення цих загальних зборів), а саме:

 

П/П

Зазначення характеру правочинів, на здійснення яких надано попереднє схвалення

Гранична сукупна вартість правочинів

/грн./

Перевищення вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2015 рік   / % /

1

Правочини, направлені на придбання основних засобів

2500000 грн

Перевищує 25%

2

Правочини, направлені на виконання ремонтних робіт в приміщеннях Товариства

2500000 грн

Перевищує 25%

 

По 17-му питанню слухали Голову зборів

У зв’язку із вище прийнятим рішенням, надати повноваження Директору ПАТ «ПОДІЛЛЯ»  Козяруку Анатолію Семеновичу  щодо здійснення всіх необхідних дій щодо вчинення (виконання) від імені Товариства попередньо затверджених цими зборами значних правочинів.

На голосування виноситься Проект рішення надати повноваження Директору ПАТ «ПОДІЛЛЯ»  Козяруку Анатолію Семеновичу  щодо здійснення всіх необхідних дій щодо вчинення (виконання) від імені Товариства попередньо затверджених цими зборами значних правочинів.

Голосували:«За» – 120426 гол., або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Проти» - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Утримались» - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Не брали участі у голосуванні - 0  гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Прийняли рішення надати повноваження Директору ПАТ «ПОДІЛЛЯ»  Козяруку Анатолію Семеновичу  щодо здійснення всіх необхідних дій щодо вчинення (виконання) від імені Товариства попередньо затверджених цими зборами значних правочинів.

 

 

Порядок денний вичерпано, збори вважаються закритими.

 

Голова зборів                                            _____________     Салабай Петро Михайлович

 

Секретар зборів                                        _____________     Ревнюк Ольга Єфремівна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт створено згідно закону України "Про акціонерні товариства"

© 2020 Публічне акціонерне товариство «Поділля». Все права защищены.
Joomla! — свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.