«ПОДІЛЛЯ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Протоколи загальних зборів у 2017 році

E-mail Печать PDF

12.04.2017 р.

 

Протокол № 1

річних загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЛЯ»

місто Вінниця, вулиця Костянтина Василенка, 16

зал засідання                                                                                                       06 квітня 2017 рік

На дату проведення річних загальних зборів акціонерів статутний капітал товариства становить 766 285 гривень, який, відповідно до свідоцтва про реєстрацію випуску акцій № 52/02/1/10 зареєстрованого 09 серпня 2010 року Вінницьким територіальним управлінням ДКЦПФР, виданого 20 червня 2011 року, поділено на 153 257 простих іменних акцій номінальною вартістю п’ять гривень.

Річні загальні збори акціонерів товариства скликані наглядовою радою відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту товариства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено Центральним депозитарієм, в порядку, визначеному законодавством про депозитарну систему України, станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів – 31 березня 2017 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить 638 (шістсот тридцять вісім) акціонерів.

Реєстрацію учасників загальних зборів провела реєстраційна комісія в кількості трьох осіб, персонально: Кушнір Алла Сергіївна, Звенигородська Наталія Миколаївна, Шпіганевич Наталія Василівна.

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», у разі, якщо власник цінних паперів не уклав з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах, цінні папери такого власника не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Згідно до вищезазначеного переліку акціонерів, встановлено, що загальна кількість акцій акціонерів – власників голосуючих акцій товариства становить 122 837 (сто двадцять дві тисячі вісімсот тридцять сім) штук.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та виходячи з підсумків реєстрації, встановлено, що загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного, становить 122 837 (сто двадцять дві тисячі вісімсот тридцять сім), що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Акціонери, акції яких не враховуються при голосуванні на загальних зборах, не реєструвались для участі у загальних зборах.                                                                                              

Кворум для проведення позачергових загальних зборів досягнуто, збори вважаються правомочними.

Під час реєстрації акціонери та представники акціонерів одержали бюлетені для голосування з вказаною кількістю голосів, що має кожний акціонер. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування зазначених загальних зборів акціонерів, крім кумулятивного голосування.

Письмових заяв і скарг по процедурі реєстрації акціонерів не отримано. На зборах присутні члени органів управління та фахівці товариства.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства та проект порядку денного опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 03 березня 2017 року № 43 (2548), розміщено на власному веб-сайті товариства за адресою shveynafabrikapodillya.com.ua та на сайті Загальнодоступної інформаційної бази даних НКЦПФР про ринок цінних паперів. Персональне письмове повідомлення про проведення річних загальних зборів та проект порядку денного надіслано персональнокожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою – 31 березня 2017 року.

Збори проводяться за ініціативою наглядової ради товариства за наступним

ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:

 

1.Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2.Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.

3.Звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. Затвердження рішень наглядової ради товариства.

4.Звіт виконавчого органу про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік.

5.Затвердження річного звіту та балансу товариства за результатами фінансового 2016 року. Порядок розподілу прибутку товариства за 2016 рік.

6.Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення згідно діючого законодавства України.

7.Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення згідно діючого законодавства України.

8.Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради товариства у повному складі.

9.Прийняття рішення про обрання членів наглядової ради товариства.

10.Затвердження умов трудового контракту та цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради товариства.

11.Затвердження передавального акта. Визначення уповноважених осіб на підписання передавального акта.

12.Визначення особи, яку уповноважити на підписання статуту підприємницького товариства – правонаступника.

Учасникам загальних зборів було надано інформацію, що рішенням наглядової ради товариства від 20 лютого 2017 року було призначено робочу президію зборів в складі двох осіб, персонально: Салабай Петро Михайлович – голова зборів, Ревнюк Ольга Єфремівна – секретар зборів.

Голова зборів доповів, що рішенням наглядової ради товариства від 20 лютого 2017 року для підрахунку голосів на річних загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах до обрання лічильної комісії, сформовано тимчасову лічильну комісію в кількості трьох осіб, а саме: Кушнір Алла Сергіївна – голова тимчасової лічильної комісії, Звенигородська Наталія Миколаївна – член тимчасової лічильної комісії, Шпіганевич Наталія Василівна – член тимчасової лічильної комісії.

Розглядається перше питання порядку денного: Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Виступив голова зборів товариства Салабай Петро Михайлович, який повідомив, що, для підрахунку голосів, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосівта інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів необхідно обрати лічильну комісію. Надав інформацію, що до складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів управління. Запропонував обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб, персонально: Кушнір Алла Сергіївна – голова лічильної комісії, Звенигородська Наталія Миколаївна – член лічильної комісії, Шпіганевич Наталія Василівна – член лічильної комісії.Строк повноважень призначеної лічильної комісії встановити до дати закриття зазначених загальних зборів акціонерів.

Учасникам загальних зборів роз’яснено порядок голосування з використанням бюлетенів.

Ставиться на голосування пропозиція: Для підрахунку голосів на загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб, персонально: Кушнір Алла Сергіївна – голова лічильної комісії, Звенигородська Наталія Миколаївна – член лічильної комісії, Шпіганевич Наталія Василівна – член лічильної комісії.Строк повноважень призначеної лічильної комісії встановити до дати закриття зазначених загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування:

«За»                                     –    122 837 голос, що становить 100 % голосів акціонерів, які

                                                                     зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                     яких є голосуючими з усіх питань порядку денного                                                                                                                                                                                

«Проти»                              –                 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                     зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                     яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«Утримались»                    –                 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                     зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                    яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«Участі не брали»           –                   0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                    зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                     яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«За бюлетенями,             –                    0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

визнаними недійсними»                           зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                      яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Голова тимчасової лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 1 від 06 квітня 2017 року).        

          

Рішення прийняте: Для підрахунку голосів на загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб, персонально: Кушнір Алла Сергіївна – голова лічильної комісії, Звенигородська Наталія Миколаївна – член лічильної комісії, Шпіганевич Наталія Василівна – член лічильної комісії.Строк повноважень призначеної лічильної комісії встановити до дати закриття зазначених загальних зборів акціонерів.

Розглядається друге питання порядку денного: Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.

Виступив голова зборів товариства Салабай Петро Михайлович, який запропонувавдля проведення загальних зборів прийняти наступні рішення:

1.Голосування на зборах проводиться за принципом: 1 голосуюча акція – 1 голос, крім кумулятивного голосування.

2.Всі зауваження, які потрібно вносити до протоколу, подавати під час зборів в письмовій формі з зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку зауважень представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.

3.Запитання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній формі. Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співдоповіді) або доповіда­ча (співдоповідача).

4.З усіх питань порядку денного голосування проводити виключно з використанням бюлетенів для голосування.

5.Одна особа по одному питанню виступає тільки 1 раз.

6.Збори провести без перерви.

Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів товариства:

1.Основна доповідь – 40 хвилин;

2.Співдоповідь – 15 хвилин;

3.Виступи в дебатах – 5 хвилин;

4.Відповіді на запитання – 5 хвилин.

Ставиться на голосування пропозиція:Для проведення загальних зборів акціонерів прийняти наступні рішення:

1.Голосування на зборах проводиться за принципом: 1 голосуюча акція – 1 голос, крім кумулятивного голосування.

2.Всі зауваження, які потрібно вносити до протоколу, подавати під час зборів в письмовій формі з зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку зауважень представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.

3.Запитання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній формі. Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співдоповіді) або доповіда­ча (співдоповідача).

4.З усіх питань порядку денного голосування проводити виключно з використанням бюлетенів для голосування.

5.Одна особа по одному питанню виступає тільки 1 раз.

6.Збори провести без перерви.

Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів товариства:

1.Основна доповідь – 40 хвилин;

2.Співдоповідь – 15 хвилин;

3.Виступи в дебатах – 5 хвилин;

4.Відповіді на запитання – 5 хвилин

Підсумки голосування:

«За»                                     –     122 837 голос, що становить 100 % голосів акціонерів, які

                                                                    зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                     яких є голосуючими з усіх питань порядку денного                                                                                                                                                                                

«Проти»                              –                 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                    зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                     яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«Утримались»                    –                 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                     зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                     яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«Участі не брали»           –                   0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                   зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                     яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«За бюлетенями,             –                     0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

визнаними недійсними»                           зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                       яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 2 від 06 квітня 2017 року).          

Рішення прийняте: Для проведення загальних зборів акціонерів прийняти наступні рішення:

1.Голосування на зборах проводиться за принципом: 1 голосуюча акція – 1 голос, крім кумулятивного голосування.

2.Всі зауваження, які потрібно вносити до протоколу, подавати під час зборів в письмовій формі з зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку зауважень представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.

3.Запитання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній формі. Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співдоповіді) або доповіда­ча (співдоповідача).

4.З усіх питань порядку денного голосування проводити виключно з використанням бюлетенів для голосування.

5.Одна особа по одному питанню виступає тільки 1 раз.

6.Збори провести без перерви.

Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів товариства:

1.Основна доповідь – 40 хвилин;

2.Співдоповідь – 15 хвилин;

3.Виступи в дебатах – 5 хвилин;

4.Відповіді на запитання – 5 хвилин.

Розглядається третє питання порядку денного: Звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. Затвердження рішень наглядової ради товариства.

Виступила голова наглядової ради товариства Козярук Валентина Семенівна, яка надала інформацію про роботу наглядової ради за звітний період та запропонував затвердити звіт наглядової ради товариства за 2016 рік. Роботу наглядової ради за звітний період визнати задовільною. Затвердити рішення наглядової ради товариства.

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за 2016 рік. Роботу наглядової ради за звітний період визнати задовільною. Затвердити рішення наглядової ради товариства.

Підсумки голосування:

«За»                                     –     122 837 голос, що становить 100 % голосів акціонерів, які

                                                                     зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                     яких є голосуючими з усіх питань порядку денного                                                                                                                                                                                

«Проти»                              –                 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                     зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                     яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«Утримались»                    –                 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                     зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                    яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«Участі не брали»           –                   0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                    зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                     яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«За бюлетенями,             –                    0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

визнаними недійсними»                           зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                       яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 3 від 06 квітня 2017 року).

  

Рішення прийняте: Затвердити звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за 2016 рік. Роботу наглядової ради за звітний період визнати задовільною. Затвердити рішення наглядової ради товариства.

Розглядається четверте питання порядку денного: Звіт виконавчого органу про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік.

Виступив Козярук Анатолій Семенович, який надав інформацію про роботу виконавчого органу за звітний період та запропонував затвердити звіт виконавчого органу про результати виробничо – господарської діяльності товариства за 2016 рік. Роботу виконавчого органу товариства за звітний період визнати задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2017 рік.

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити звіт виконавчого органу про результати виробничо – господарської діяльності товариства за 2016 рік. Роботу виконавчого органу товариства за звітний період визнати задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2017 рік.

Підсумки голосування:

«За»                                     –     122 837 голос, що становить 100 % голосів акціонерів, які

                                                                     зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                    яких є голосуючими з усіх питань порядку денного                                                                                                                                                                                

«Проти»                              –                 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                     зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                     яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«Утримались»                    –                 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                    зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                     яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«Участі не брали»           –                  0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                     зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                    яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«За бюлетенями,             –                     0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

визнаними недійсними»                           зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                       яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 4 від 06 квітня 2017 року).

Рішення прийняте: Затвердити звіт виконавчого органу про результати виробничо – господарської діяльності товариства за 2016 рік. Роботу виконавчого органу товариства за звітний період визнати задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2017 рік.

Розглядається п’яте питання порядку денного: Затвердження річного звіту та балансу товариства за результатами фінансового 2016 року. Порядок розподілу прибутку товариства за 2016 рік.

Виступила головний бухгалтер товариства Ревнюк Ольга Єфремівна, яка надала інформацію про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2016 рік та доповіла, що відповідно до вимог діючого законодавства, річна фінансова звітність товариства була перевірена незалежним аудитором ТОВ «Аудиторська фірма «Надійність». Запропонувала затвердити річний звіт та баланс товариства за результатами фінансового 2016 року. Здійснити розподіл отриманого прибутку за 2016 рік в розмірі 534 383 гривень 00 копійок наступним чином: 534 383 гривень 00 копійок (100% від розміру чистого прибутку за 2016 рік) спрямувати на формування фонду розвитку виробництва та матеріально–технічної бази товариства.

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити річний звіт та баланс товариства за результатами фінансового 2016 року. Здійснити розподіл отриманого прибутку за 2016 рік в розмірі 534 383 гривень 00 копійок наступним чином: 534383 гривень 00 копійок (100% від розміру чистого прибутку за 2016 рік) спрямувати на формування фонду розвитку виробництва та матеріально – технічної бази товариства.

Підсумки голосування:

«За»                                     –     122 837 голос, що становить 100 % голосів акціонерів, які

                                                                     зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                     яких є голосуючими з усіх питань порядку денного                                                                                                                                                                                

«Проти»                              –                 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                     зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                     яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«Утримались»                    –                 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                    зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                     яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«Участі не брали»          –                   0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                     зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                    яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«За бюлетенями,             –                     0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

визнаними недійсними»                           зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                       яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 5 від 06 квітня 2017 року).

Рішення прийняте: Затвердити річний звіт та баланс товариства за результатами фінансового 2016 року. Здійснити розподіл отриманого прибутку за 2016 рік в розмірі 534 383 гривень 00 копійок наступним чином: 534383 гривень 00 копійок (100% від розміру чистого прибутку за 2016 рік) спрямувати на формування фонду розвитку виробництва та матеріально – технічної бази товариства.

Розглядається шосте питання порядку денного: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення згідно діючого законодавства України.

Виступила голова наглядової ради товариства Козярук Валентина Семенівна,яка надала інформацію, що у ході поточної господарської діяльності товариства можуть вчинятися правочини, які за характером та вартістю віднесені до категорії значних правочинів. На дату проведення загальних зборів такі правочини неможливо визначити. Відповідно до пункту 3 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.

         Запропонувала прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю 45 000 000 (сорок п’ять мільйонів) гривень, а саме:

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;

- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів;

- договорів іпотеки, поруки, застави майнових прав (по договорам оренди);

- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;

- договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики.

Ставиться на голосування пропозиція: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю 45 000 000 (сорок п’ять мільйонів) гривень, а саме:

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;

- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів;

- договорів іпотеки, поруки, застави майнових прав (по договорам оренди);

- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;

- договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики.

                                                                                             

      Підсумки голосування:

«За»                                     –     122 837 голос, що становить 100 % голосів акціонерів, які

                                                                     зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                     яких є голосуючими з усіх питань порядку денного                                                                                                                                                                                

«Проти»                              –                 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                     зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                     яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«Утримались»                    –                 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                    зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                     яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«Участі не брали»            –                   0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                     зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                    яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«За бюлетенями,             –                     0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

визнаними недійсними»                           зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                       яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 6 від 06 квітня 2017 року).

Рішення прийняте: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю 45 000 000 (сорок п’ять мільйонів) гривень, а саме:

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;

- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів;

- договорів іпотеки, поруки, застави майнових прав (по договорам оренди);

- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;

- договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики.

                                                                                                    

Розглядається сьоме питання порядку денного: Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення згідно діючого законодавства України.

Виступила голова наглядової ради товариства Козярук Валентина Семенівна, яка запропонувала визначити уповноважену особу – керівника виконавчого органу товариства на підписання значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення згідно діючого законодавства України.

Ставиться на голосування пропозиція: Визначити уповноважену особу – керівника виконавчого органу товариства на підписання значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення згідно діючого законодавства України.

Підсумки голосування:

«За»                                     –     122 837 голос, що становить 100 % голосів акціонерів, які

                                                                     зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                     яких є голосуючими з усіх питань порядку денного                                                                                                                                                                                

«Проти»                              –                 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                     зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                     яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«Утримались»                    –                 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                     зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                     яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«Участі не брали»           –                   0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                     зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                    яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«За бюлетенями,             –                     0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

визнаними недійсними»                          зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                       яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 7 від 06 квітня 2017 року).

Рішення прийняте: Визначити уповноважену особу – керівника виконавчого органу товариства на підписання значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення згідно діючого законодавства України.

Розглядається восьме питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради товариства у повному складі.

Виступив Козярук Анатолій Семенович, який надав інформацію, що відповідно до ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства», наглядова рада публічного акціонерного товариства призначається загальними зборами на один рік до наступних річних загальних зборів. Запропонував в зв’язку з закінченням строку дії повноважень голови та членів наглядової ради припинити повноваження наглядової ради в повному складі – Козярук Валентини Семенівни, Салабая Петра Михайловича, Поліщук Наталії Віталіївни

Ставиться на голосування пропозиція:В зв’язку з закінченням строку дії повноважень голови та членів наглядової ради припинити повноваження наглядової ради в повному складі – Козярук Валентини Семенівни, Салабая Петра Михайловича, Поліщук Наталії Віталіївни.

Підсумки голосування:

«За»                                     –     122 837 голос, що становить 100 % голосів акціонерів, які

                                                                     зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                     яких є голосуючими з усіх питань порядку денного                                                                                                                                                                                

«Проти»                              –                 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                     зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                     яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«Утримались»                    –                 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                     зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                     яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«Участі не брали»           –                   0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                    зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                     яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«За бюлетенями,             –                     0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

визнаними недійсними»                           зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                       яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 8 від 06 квітня 2017 року).

Рішення прийняте: В зв’язку з закінченням строку дії повноважень голови та членів наглядової ради припинити повноваження наглядової ради в повному складі – Козярук Валентини Семенівни, Салабая Петра Михайловича, Поліщук Наталії Віталіївни.

Розглядається дев’яте питання порядку денного: Прийняття рішення про обрання членів наглядової ради товариства.

Виступила головний бухгалтер товариства Ревнюк Ольга Єфремівна, яка запропонувала обрати членами наглядової ради товариства три особи, персонально: Козярук Валентину Семенівну, Салабая Петра Михайловича, Поліщук Наталію Віталіївну строком до наступних річних загальних зборів

Ставиться на голосування пропозиція:  Обрати членами наглядової ради товариства три особи, персонально: Козярук Валентину Семенівну – акціонера, який володіє 47 576 простими акціями товариства, Салабая Петра Михайловича – акціонера, який володіє 221 простою акцією товариства, Поліщук Наталію Віталіївну – акціонера, який володіє 581 простою акцією товариства, строком до наступних річних загальних зборів.

Підсумки голосування:

В кумулятивному голосуванні приймають участь 368 511 голосів.

Прізвище, ім’я, по батькові кандидата у   члени наглядової ради

Кількість   голосів, отриманих кожним кандидатом у члени наглядової ради

Козярук Валентину Семенівну

122 837

Салабая Петра Михайловича

122 837

Поліщук Наталію Віталіївну

122 837

«Участі не брали»               –                 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                     зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                    яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«За бюлетенями,                 –                 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

визнаними недійсними»                          зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                     яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 9 від 06 квітня 2017 року).

Рішення прийняте: Обрати членами наглядової ради товариства три особи, персонально: Козярук Валентину Семенівну – акціонера, який володіє 47 576 простими акціями товариства, Салабая Петра Михайловича – акціонера, який володіє 221 простою акцією товариства, Поліщук Наталію Віталіївну – акціонера, який володіє 581 простою акцією товариства, строком до наступних річних загальних зборів.

Розглядається десяте питання порядку денного: Затвердження умов трудового контракту та цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради товариства.

Виступила головний бухгалтер товариства Ревнюк Ольга Єфремівна, яка запропонувала затвердити умови трудового контракту, в якому обумовлений розмір винагороди, з головою наглядової ради товариства в редакції, що доведена до відома присутніх. З членами наглядової ради укласти безоплатні цивільно-правові договори в редакції, що доведена до відома присутніх. Від імені товариства уповноважити на підписання вищезазначених договорів з головою та членами наглядової ради керівника виконавчого органу товариства.

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити умови трудового контракту, в якому обумовлений розмір винагороди, з головою наглядової ради товариства в редакції, що доведена до відома присутніх. З членами наглядової ради укласти безоплатні цивільно-правові договори в редакції, що доведена до відома присутніх. Від імені товариства уповноважити на підписання вищезазначених договорів з головою та членами наглядової ради керівника виконавчого органу товариства.

Підсумки голосування:

«За»                                      –     122 837 голос, що становить 100 % голосів акціонерів, які

                                                                     зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                    яких є голосуючими з усіх питань порядку денного                                                                                                                                                                                

«Проти»                             –                 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                     зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                    яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«Утримались»                    –                 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                     зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                     яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«Участі не брали»           –                   0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                     зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                     яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«За бюлетенями,             –                     0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

визнаними недійсними»                           зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                      яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 10 від 06 квітня 2017 року).

Рішення прийняте: Затвердити умови трудового контракту, в якому обумовлений розмір винагороди, з головою наглядової ради товариства в редакції, що доведена до відома присутніх. З членами наглядової ради укласти безоплатні цивільно-правові договори в редакції, що доведена до відома присутніх. Від імені товариства уповноважити на підписання вищезазначених договорів з головою та членами наглядової ради керівника виконавчого органу товариства.

Розглядається одинадцяте питання порядку денного: Затвердження передавального акта. Визначення уповноважених осіб на підписання передавального акта.

Виступила голова наглядової ради товариства Козярук Валентина Семенівна, яка запропонувала затвердити передавальний акт ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЛЯ», складений станом на 06.04.2017 року, до ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ПОДІЛЛЯ», засвідчений підписами голови та членів комісії з припинення та підписом уповноваженої на те особи від товариства – правонаступника Козярука Анатолія Семеновича, якого за попереднім узгодженням учасників товариства буде рекомендовано директором ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ПОДІЛЛЯ», установчі збори яких призначенні на 06.04.2017 року і розпочнуться по закінченні річних загальних зборів акціонерів.          

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити передавальний акт ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЛЯ», складений станом на 06.04.2017 року, до ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ПОДІЛЛЯ», засвідчений підписами голови та членів комісії з припинення та підписом уповноваженої на те особи від товариства – правонаступника Козярука Анатолія Семеновича, якого за попереднім узгодженням учасників товариства буде рекомендовано директором ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ПОДІЛЛЯ», установчі збори яких призначенні на 06.04.2017 року і розпочнуться по закінченні річних загальних зборів акціонерів.          

Підсумки голосування:

«За»                                     –     122 837 голос, що становить 100 % голосів акціонерів, які

                                                                     зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                     яких є голосуючими з усіх питань порядку денного                                                                                                                                                                                

«Проти»                              –                 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                     зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                     яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«Утримались»                    –                 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                     зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                    яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«Участі не брали»           –                   0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                    зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                     яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«За бюлетенями,             –                     0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

визнаними недійсними»                           зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                       яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 11 від 06 квітня 2017 року).

Рішення прийняте: Затвердити передавальний акт ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЛЯ», складений станом на 06.04.2017 року, до ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ПОДІЛЛЯ», засвідчений підписами голови та членів комісії з припинення та підписом уповноваженої на те особи від товариства – правонаступника Козярука Анатолія Семеновича, якого за попереднім узгодженням учасників товариства буде рекомендовано директором ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ПОДІЛЛЯ», установчі збори яких призначенні на 06.04.2017 року і розпочнуться по закінченні річних загальних зборів акціонерів.          

Розглядається дванадцяте питання порядку денного: Визначення особи, яку уповноважити на підписання статуту підприємницького товариства – правонаступника.

Виступила голова наглядової ради товариства Козярук Валентина Семенівна, яка запропонувала уповноважити на підписання установчих документів – статуту підприємницького товариства – правонаступника, ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ПОДІЛЛЯ», засновника товариства Козярука Анатолія Семеновича.          

Ставиться на голосування пропозиція: Уповноважити на підписання установчих документів – статуту підприємницького товариства – правонаступника, ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ПОДІЛЛЯ», засновника товариства Козярука Анатолія Семеновича.          

Підсумки голосування:

«За»                                     –     122 837 голос, що становить 100 % голосів акціонерів, які

                                                                     зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                    яких є голосуючими з усіх питань порядку денного                                                                                                                                                                                

«Проти»                              –                 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                     зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                   яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«Утримались»                    –                 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                    зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                     яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«Участі не брали»           –                    0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                     зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                    яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«За бюлетенями,             –                     0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

визнаними недійсними»                           зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                       яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 12 від 06 квітня 2017 року).

Рішення прийняте: Уповноважити на підписання установчих документів – статуту підприємницького товариства – правонаступника, ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ПОДІЛЛЯ», засновника товариства Козярука Анатолія Семеновича.          

Голова зборів доводить до відома акціонерів, що всі питання порядку денного вичерпані. Результати голосування та прийняті рішення доведені до відома акціонерів до закриття загальних зборів.

Зауважень до реєстрації учасників загальних зборів не надійшло. Зауважень до ведення зборів не надійшло.  

Всі рішення загальних зборів та порядок їх прийняття не порушують вимог діючого законодавства України, статуту товариства, прав та охоронюваних Законом інтересів акціонерів. На цьому збори вважаються закритими.

Голова зборів                                                                                                         П.М. Салабай

         Секретар зборів                                                                                                     О.Є. Ревнюк

Голова комісії з припинення                                                                              А.С. Козярук

 

Сайт створено згідно закону України "Про акціонерні товариства"

© 2020 Публічне акціонерне товариство «Поділля». Все права защищены.
Joomla! — свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.