«ПОДІЛЛЯ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Протокол № 2 річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Поділля»

E-mail Печать PDF

Протокол № 2

 

річних Загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Поділля»

(далі ПАТ «Поділля» або «Товариство»)

м. Вінниця                                                                                                    25.04.2014р.

 

Дата проведення

річних Загальних

зборів ПАТ «Поділля»                                                                                    25.04.2014р.

 

Час проведення

річних Загальних

зборів акціонерів                                                                                              15-00 год.

 

Місце проведення                                                                                            м. Вінниця,

річних Загальних                                                                                              вул.. 30-річчя Перемоги, буд 16,

зборів ПАТ «Поділля»                                                                                     V поверх Зал засідань

 

Час початку реєстрації                                                                                     14-00 год

Час закінчення реєстрації                                                                                14 год 45хв.

 

 

Голова реєстраційної комісії Кушнір Алла Сергіївна, яку обрано серед членів комісії до початку проведення реєстрації (Протокол № 2 від 25.04.2014р. засідання реєстраційної комісії) доповіла результати реєстрації акціонерів, що беруть участь в річних Загальних зборах акціонерів. Датою складання переліку акціонерів які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів (зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ПАТ «Поділля») є 24 год. 00 хв. 18 квітня 2014 року. Загальна кількість осіб включених в перелік акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, становить 641 особи, яким належить 153257 простих іменних акцій, або 153257 голосів.

Під час реєстрації учасникам Загальних зборів видано 240 бюлетенів. Для участі в річних Загальних зборах зареєструвалось 20 осіб, яким належить 122045 простих іменних акцій, або 122045 голосів, що складає 79,634 % від загальної кількості голосів.

Згідно Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства Загальні збори акціонерного Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

Виходячи з підсумків реєстрації встановлено, що кворум є, Загальні збори вважаються правомочними.

Відкрила річні Загальні збори акціонерів ПАТ «Поділля» Голова річних Загальних зборів акціонерів Козярук В.С. Привітавши присутніх, вона відзначила, що письмові повідомлення про дату, місце проведення й порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) було доведено до кожного власника іменних акцій ПАТ «Поділля», а також опубліковане в офіційному друкованому виданні в Бюлетені «Цінні папери України» № 52 від 20 березня 2014 року, розміщене на власній Веб-сторінці Товариства та сайті НКЦПФР. Козярук В.С. повідомила, що відповідно до рішення Наглядової ради (Протокол № 6 від 28.02.2014р.)  її обрано Головою річних Загальних зборів акціонерів, секретарем Загальних зборів Буткевич Світлану Тимофіївну.

Голова Загальних зборів акціонерів  пояснила, що голосування на річних Загальних зборах здійснюється шляхом використання бюлетенів для голосування по кожному питанню порядку денного. По 9 питанню порядку денного при обранні членів ревізійної комісії Товариства, голосування проводиться бюлетенем для кумулятивного голосування щодо кандидатів одночасно. Форми і текст бюлетенів  затвердженні Наглядовою радою (Протокол   № 6 від 28.02.2014р., а для кумулятивного голосування  Протокол № 9  від 22.04.2014р.).

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань винесених на голосування, крім проведення кумулятивного голосування. Підрахунок голосів здійснюється постійно діючою Лічильною комісією, обрано згідно рішення Загальних зборів (Протокол № 1 від 28 квітня 2011 р., в складі: Голови Лічильної комісії – Яненко Лідії Іванівни, членів Лічильної комісії – Іщук Таїсії Євгенівни, Шпіганевич Наталії Василівни. )

Голова річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Поділля» відзначила, що по результатах реєстрації акціонерів Загальні збори визнанні правомочними. У визначений законодавством термін під час підготовки до річних Загальних зборів від акціонерів на адресу Товариства доповнень та інших пропозицій до порядку денного не надходило, тому Загальні збори акціонерів проводяться за наступним порядком денним :

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

 

1.Звіт Директора про результати  фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013р.

2.Звіт Наглядової ради про діяльність в 2013р. та стан Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3.Звіт Ревізійної комісії про діяльність в 2013 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4.Затвердження висновку Ревізійної комісії щодо річного звіту Товариства за 2013р.

5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства.

6.Затвердеження річного звіту Товариства за 2013 рік.

7.Затвердження порядку покриття збитків.

8.Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства .

9.Прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії  Товариства.

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розмірів їх винагород, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

11. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.

12.Надання повноважень Директору Товариства на вчинення та оформлення попередньо затверджених цими зборами значних правочинів за погодженням їх із Наглядовою радою.

 

Відповідно до вимог чинного законодавства питання, не винесені по порядку денного річними Загальними зборами акціонерів не розглядаються.

Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом: основна доповідь – до 40 хв., співдоповідь – 15хв., виступи в дебатах – до 5хв., відповіді на запитання – до 5хв.

 

По першому питанню порядку денного:

 

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 р.

 

Слухали:

Голову зборів., яка надала слово для виступу директору Публічного акціонерного товариства «Поділля» Козяруку Анатолію Семеновичу, який виступив зі звітом про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013р. В 2013 році робота підприємства була стабільною. Виготовлено 72,6 тис. штук різного  асортименту на суму 6094,9 тис. грн. Дохід  від  реалізації продукції склав 6112,9 тис.грн. Податки та обов’язкові платежі перераховувались своєчасно у повному обсязі (додаток додається).

Запитань або зауважень від акціонерів не надходило.

Голова зборів винесла на голосування проект рішення:

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік взяти до уваги.

Голосування проведено бюлетенем № 1.

Результати голосування:

«ЗА» 121915  гол._____,

що складає  99,893 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ» 0 гол._    __,

що складає ___0___%, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ» 130  гол.  ,

що складає _0,107 _%, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

 

(Протокол Лічильної комісії № 2 від 25.04.2014р. по підсумках голосування по першому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів).

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Поділля».

 

Прийняте рішення  Загальними зборами акціонерів :

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік взяти до уваги.

 

По другому питанню порядку денного:

 

Звіт Наглядової ради про діяльність в 2013р. та стан Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

 

Слухали:

Голову зборів, яка надала слово для виступу секретарю річних Загальних зборів Буткевич Світлані Тимофіївні, яка від імені Наглядової ради ПАТ «Поділля» оголосила звіт Наглядової ради ПАТ «Поділля» за 2013 рік (додається) та заходи які спрямовані на покращення роботи Товариства.

 

Запитань або зауважень від акціонерів не надходило.

Голова зборів винесла на голосування проект рішення:

Звіт Наглядової ради за 2013 рік затвердити, роботу визнати задовільною.

 

Голосування проведено бюлетенем №2.

 

Результати голосування:

«ЗА» 121915  гол.        ,

що складає __99,893 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ» 0 гол.           ,

що складає _____0__ %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ» 130 гол.   ,

що складає __0,107_ %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

 

(Протокол Лічильної комісії  № 2 від 25.04.2014р. по підсумках голосування по другому  питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів).

 

Рішення прийнято простою  більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Поділля».

 

Прийняте рішення  Загальними зборами акціонерів :

Звіт Наглядової ради за 2013 рік затвердити, роботу визнати задовільною.

 

По третьому питанню порядку денного:

 

Звіт Ревізійної комісії про діяльність в 2013 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

 

Слухали:

Голову ревізійної комісії Кавку Петра Петровича, який ознайомив акціонерів зі звітом Ревізійної комісії про діяльність в 2013 році. На протязі 2013 року Ревізійна комісія вимог від Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради або акціонерів Товариства щодо проведення спеціальних, або цільових перевірок діяльності виконавчого органу Товариства не отримувала.

(звіт додається).

 

Запитань або зауважень від акціонерів не надходило.

Голова зборів винесла на голосування проект рішення:

Звіт ревізійної комісії про діяльність Товариства в 2013 році затвердити. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

 

Голосування проведено бюлетенем № 3.

 

Результати голосування:

«ЗА» 121915     гол.        ,

що складає _99,893_ %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ» 0   гол.           ,

що складає ___0___ %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ» 130  гол.  ,

що складає _0,107__ %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

 

(Протокол Лічильної комісії № 2 від 25.04.2014р.по підсумках голосування по третьому  питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів).

 

Рішення прийнято простою  більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Поділля».

 

Прийняте рішення Загальними зборами акціонерів :

Звіт ревізійної комісії про діяльність Товариства в 2013 році затвердити. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

 

По четвертому питанню порядку денного:

 

Затвердження висновку Ревізійної комісії щодо річного звіту Товариства за 2013р.

 

Слухали:

Голову Ревізійної комісії Кавку Петра Петровича, про Висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту за 2013 рік, який відмітив що Ревізійною комісією досліджено надані для перевірки документи за формою та змістом. В результаті перевірки виявлено, що фінансова звітність Товариства складена відповідно до вимог чинного законодавства України та прийнятої облікової політики. Перевірка порушень та суттєвих помилок не виявила, що дає змогу підтвердити достовірність та повноту фінансової звітності ПАТ «Поділля» за 2013 рік (додається).

 

Запитань або зауважень від акціонерів не надходило.

Голова зборів винесла на голосування проект рішення:

Висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту Товариства за 2013 рік затвердити.

 

Голосування проведено бюлетенем № 4.

 

Результати голосування:

«ЗА» 121915    гол.      ,

що складає _99,893_ %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ» 0 гол.           ,

що складає ___0___ %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ» 130  гол.  ,

що складає __0,107_ %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

 

(Протокол Лічильної комісії № 2 від 25.04.2014р.по підсумках голосування по четвертому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів).

 

Рішення прийнято простою  більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Поділля».

 

Прийняте рішення Загальними зборами акціонерів :

Висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту Товариства за 2013 рік затвердити.

По п’ятому  питанню порядку денного:

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства.

 

Слухали:

Голову зборів, яка наголосила, що акціонери прослухали звіт Директора Товариства за 2013 рік і запропонував Звіт виконавчого органу Товариства затвердити.

 

Запитань або зауважень від акціонерів не надходило.

Голова зборів винесла на голосування проект рішення:

Звіт директора ПАТ «Поділля» за 2013 рік затвердити, роботу визнати задовільною.

 

Голосування проведено бюлетенем № 5.

 

Підсумки голосування:

 

Результати голосування:

«ЗА» 121915       гол.        ,

що складає _99,893 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ» 0 гол.           ,

що складає ___0__ %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ» 130 гол.   ,

що складає __0,107 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

 

(Протокол Лічильної комісії № 2 від 25.04.2014р. по підсумках голосування по п’ятому  питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів).

 

Рішення прийнято простою  більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Поділля».

 

Прийняте рішення Загальними зборами акціонерів :

Звіт Директора ПАТ «Поділля» за 2013 рік затвердити, роботу визнати задовільною.

По шостому питанню порядку денного:

 

Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.

 

Слухали:

Голову зборів., яка надала слово для виступу головному бухгалтеру Ревнюк Ользі Єфремівні, яка доповіла про основні показники річної фінансової звітності ПАТ “Поділля”  за 2013 рік.

 

Запитань або зауважень від акціонерів не надходило.

Голова зборів винесла на голосування проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік.

 

Голосування проведено бюлетенем № 6.

 

Результати голосування:

«ЗА» 121915    гол.        ,

що складає _99,893_ %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ» 0 гол.           ,

що складає __0____ %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ» 130  гол.  ,

що складає __0,107_ %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

 

(Протокол Лічильної комісії  № 2 від 25.04.2014р. по підсумках голосування по шостому  питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів).

 

Рішення прийнято простою  більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Поділля».

 

Прийняте рішення Загальними зборами акціонерів :

Річний звіт Товариства за 2013 рік затвердити.

 

По сьомому питанню порядку денного:

Затвердження порядку покриття збитків.

 

Слухали:

Голову зборів, яка надала слово для виступу директору Товариства Козяруку Анатолію Семеновичу який доповів, що за 2013 рік чистий збиток складає 262 тис. грн. і запропонував наступний порядок покриття збитків:

- здача в оренду вільних приміщень;

- робота підприємства на внутрішній ринок;

- впровадження енергозберігаючих технологій у виробництві;

- зниження собівартості продукції за рахунок впровадження менш затратних технологій;

- забезпечення прибуткової діяльності Товариства за рахунок зниження витрат;

- за наявності збитків нарахування та виплату дивідендів не проводити.

 

Запитань або зауважень від акціонерів не надходило.

Голова зборів винесла на голосування проект рішення:

Затвердити наступний порядок покриття збитків:

- здача в оренду вільних приміщень;

- робота підприємства на внутрішній ринок;

- впровадження енергозберігаючих технологій у виробництві;

- зниження собівартості продукції за рахунок впровадження менш затратних технологій;

- забезпечення прибуткової діяльності Товариства за рахунок зниження витрат;

- за наявності збитків нарахування та виплату дивідендів не проводити.

 

Голосування проведено бюлетенем № 7.

 

Результати голосування:

«ЗА» 122045    гол.        ,

що складає _100,000 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ» 0 гол.           ,

що складає __0  ___ %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ» 0  гол.     ,

що складає __ 0____ %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

 

(Протокол Лічильної комісії  № 2 від 25.04.2014р. по підсумках голосування по сьомому  питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів).

 

Рішення прийнято простою  більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Поділля».

 

Прийняте рішення Загальними зборами акціонерів :

Затвердити наступний порядок покриття збитків:

- здача в оренду вільних приміщень;

- робота підприємства на внутрішній ринок;

- впровадження енергозберігаючих технологій у виробництві;

- зниження собівартості продукції за рахунок впровадження менш затратних технологій;

- забезпечення прибуткової діяльності Товариства за рахунок зниження витрат;

- нарахування та виплату дивідендів не проводити.

 

По восьмому питанню порядку денного:

 

Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії.

Слухали:

Голову  зборів, яка повідомила, що відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 28 квітня 2011р. ( п.12 протоколу чергових Загальних зборів акціонерів № 1 від 28.04.2011р.) з метою забезпечення безперервності процесу управління Головою Ревізійної комісії був обраний Кавка Петро Петрович , членом Ревізійної комісії Звенигородська Наталія Миколаївна. Згідно Статуту Товариства , положення про Ревізійну комісію, Ревізійна комісія обирається терміном на 3-и роки. Враховуючи завершення терміну перебування необхідно припинити повноваження та обов’язки Голови та члена Ревізійної комісії.

Голова зборів зазначила , що голосування з цього питання здійснюється звичайним шляхом, оскільки повноваження припиняються одночасно у всіх членів Ревізійної комісії.

 

Запитань або зауважень від акціонерів не надходило.

Голова зборів винеслана голосування проект рішення:

Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії  Товариства  Кавки  Петра Петровича ,  члена  Ревізійної  комісії  Звенигородської  Наталії  Миколаївни.

 

Голосування проведено бюлетенем № 8.

 

Результати голосування:

«ЗА» 122045       гол.        ,

що складає _100,000 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ» 0 гол.           ,

що складає __0____ %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ» 0 гол.     ,

що складає ___0___ %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

 

(Протокол Лічильної комісії  № 2 від 25.04.2014р. по підсумках голосування по восьмому  питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів).

 

Прийняте рішення Загальними зборами акціонерів :

Припинити  повноваження  Голови  Ревізійної  комісії  Товариства  Кавки  Петра Петровича ,  члена  Ревізійної  комісії  Звенигородської  Наталії  Миколаївни.

По дев’ятому  питанню порядку денного:

 

Прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

 

Слухали:

Голову зборів , яка повідомила , що відповідно до Статуту ПАТ “Поділля”, положення про Ревізійну комісію , до складу Ревізійної комісії обирається 2 (два) члени. Обрання членів Ревізійної комісії відбувається Загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно  проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах в члени Ревізійної комісії Товариства, при цьому кожний акціонер має право віддати належні йому голоси повністю за одного кандидата або розділити їх між кількома кандидатами.

Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на два – кількість членів Ревізійної комісії. Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонерів, якими він може розпоряджатися під час кумулятивного голосування за обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Кожна голосуюча акція під час проведення кумулятивного голосування надає право акціонерам Товариства розпоряджатися під час голосування кумулятивними голосами.

При голосуванні на Загальних зборах учасники зборів напроти прізвища кожного кандидата для обрання до Ревізійної комісії ставлять кількість голосів, яку вони віддають за даного кандидата. Напроти прізвища кандидатів , за якого голоси не віддаються  ставиться прочерк (-). Загальна кількість голосів, яку акціонер віддає за одного або кількох кандидатів не може перевищувати кількості голосів, що належить такому акціонеру.

Обраними до складу Ревізійної комісії вважаються два кандидата, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів Товариства порівняно з іншими кандидатами.

Голова зборів Кавка зачитав перелік запропонованих кандидатур в члени Ревізійної комісії ПАТ “Поділля”, а саме:

1. Кавка Петро Петрович ;

2. Звенигородська Наталія Миколаївна ;

3. Петрук Ганна Михайлівна.

Інших пропозицій щодо кандидатур від акціонерів Товариства не надходило.

Голова зборів  запропонувала акціонерам голосувати за обрання членів Ревізійної комісії Товариства та зазначив, що з метою забезпечення безперервності процесу прийняття управлінських рішень новий склад Ревізійної комісії має набути своїх повноважень з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства.

 

Запитань або зауважень від акціонерів не надходило.

Голова зборів винесла на голосування проект рішення:

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства наступних кандидатів:

  1. Кавку Петра Петровича
  2. Звенигородську Наталію Миколаївну
  3. Петрук Ганну Михайлівну

 

Голосування проведене бюлетенем для кумулятивного голосування № 9.

 

Підсумки голосування:

Обрати членом  Ревізійної  комісії:

Кількість голосів відданих акціонером ЗА цього кандидата

1. Кавка Петро Петрович

121915  гол.

2. Звенигородська Наталія Миколаївна

94899  гол.

3. Петрук Ганна Михайлівна

27276  гол.

(Протокол Лічильної комісії  № 2 від 25.04.2014р. по підсумках голосування по дев’ятому   питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів).

Відповідно до вимог Закону України « Про акціонерні Товариства » обраними до складу Ревізійної комісії вважаються 2 (два) наступних кандидати , які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів , а саме :

1. Кавка Петро Петрович ;

2. Звенигородська Наталія Миколаївна .

 

Прийняте рішення Загальними зборами акціонерів :

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства наступних кандидатів:

  1. Кавку Петра Петровича
  2. Звенигородську Наталію Миколаївну

 

По десятому питанню порядку денного:

 

Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладаються з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розмірів їх винагород, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

 

Слухали:

Голову зборів , яка пояснила, що згідно Закону України “ Про акціонерні товариства ”,члени Ревізійної комісії Товариства здійснюють свої повноваження дотримуючись умов цивільно-правового договору з Товариством відповідно до Статуту Товариства. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства.

Акціонери з проектами договору з Головою та членами Ревізійної комісії мали можливість ознайомитися в процесі підготовки до цих Загальних зборів акціонерів.  Тому пропонується : затвердити умови цивільно-правового договору, який укладатиметься з Головою та членами Ревізійної комісії, встановивши розмір їх винагород, обрати особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

 

Запитань або зауважень від акціонерів не надходило.

Голова зборів винесла на голосування проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться  з Головою та членами Ревізійної комісії, встановити , що договори є безоплатними, обрати особою, яка уповноважується на  підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії директора Товариства Козярука Анатолія Семеновича .

 

Голосування проведене бюлетенем №10.

 

Результати голосування:

«ЗА» 122045    гол.      ,

що складає _100,000_ %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ» 0  гол.        ,

що складає __0_____ %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ» 0   гол.   ,

що складає ___0 ____ %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

 

(Протокол Лічильної комісії  № 2 від 25.04.2014р. по підсумках голосування по десятому  питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів).

 

Прийняте рішення  Загальними зборами акціонерів :

Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться  з Головою та членами Ревізійної комісії, встановити , що договори є безоплатними, обрати особою, яка уповноважується на  підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії директора Товариства Козярука Анатолія Семеновича.

По одинадцятому питанню порядку денного:

 

Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

 

Слухали:

Голову зборів , яка доповіла, що у ході поточної господарської діяльності можуть вчинятися право чини, які за характером та вартістю віднесені до категорії значних правочинів. На дату проведення Загальних зборів такі правочини неможливо визначити.

У відповідності до вимог законодавства та Статуту Товариства передбачено, що у випадку вчинення акціонерним Товариством правочину, предметом якого є майно або послуги вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства, рішення про вчинення такого правочину має бути прийняте Загальними зборами акціонерів.

Для забезпечення здіснення основних видів діяльності Товариства в 2014 році Загальним зборам необхідно надати дозвіл на вчинення значних правочинів.

 

Голова повідомляє, які саме правочини планує вчинити Товариство у 2014 році, а саме:

- заключення контрактів по переробці давальницької сировини з нерезидентами (інофірмами) на сукупну  ринкову вартість 8000,00 тис. грн..

 

Інших пропозицій, зауважень від акціонерів не надійшло.

 

Голова зборів винесла на голосування проект рішення:

Попередньо схвалити здійснення значних правочинів, які можуть вчинятися

Товариством    протягом не  більше як одного року з дати прийняття цього рішення цими   Загальними зборами акціонерів, а саме:

- заключення контрактів по переробці давальницької сировини з нерезидентами  (інофірмами) на сукупну ринкову вартість – 8000,00 тис. грн.

Голосування проведено бюлетенем № 11.

 

Результати голосування:

«ЗА» 122045       гол.        ,

що складає _100,000 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ» 0 гол.           ,

що складає __0____ %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ» 0  гол.      ,

що складає ___0 ___ %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

 

(Протокол Лічильної комісії № 2 від 25.04.2014р. по підсумках голосування по одинадцятому  питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів).

 

Прийняте рішення Загальними зборами акціонерів :

Попередньо схвалити здійснення значних правочинів, які можуть вчинятися

Товариством    протягом не  більше як одного року з дати прийняття цього рішення цими   Загальними зборами акціонерів, а саме:

- заключення контрактів по переробці давальницької сировини з нерезидентами  (інофірмами) на сукупну ринкову вартість – 8000,00 тис. грн.

По дванадцятому питанню порядку денного:

Надання повноважень директору Товариства на вчинення та оформлення попередньо  затверджених цими Зборами значних правочинів за погодженням з Наглядовою радою.

Слухали:

Голову зборів, яка  повідомила, що для забезпечення основних видів діяльності ПАТ «Поділля» в 2014 році Загальним зборам акціонерів необхідно дати повноваження директору товариства Козяруку А.С. на вчинення та оформлення попередньо затверджених цими зборами значних правочинів за погодженням їх з Наглядовою радою.

Запитань або заперечень від акціонерів не надходило.

Голова зборів винесла на голосування проект рішення:

 

Надати повноваження директору Товариства Козяруку Анатолію Семеновичу на

оформлення та вчинення попередньо затверджених цими Зборами значних правочинів за погодженням їх з Наглядовою радою.

 

Голосування проведено бюлетенем № 12.

 

Результати голосування:

«ЗА» 122045    гол.        ,

що складає _100,000 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ» 0 гол.           ,

що складає __0_____ %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ» 0   гол.     ,

що складає ___0 ____ %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

 

(Протокол Лічильної комісії № 2 від 25.04.2014р. по підсумках голосування по дванадцятому  питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів).

 

Прийняте рішення Загальними зборами акціонерів :

Надати повноваження директору Товариства Козяруку Анатолію Семеновичу на

оформлення та вчинення попередньо затверджених цими Зборами значних правочинів за погодженням з Наглядовою радою.

 

Після обговорення всіх питань порядку денного, винесених на ці річні Загальні збори акціонерів ПАТ «Поділля» із завершальним словом виступив голова зборів Кавка П.П., який подякував акціонерам за участь у річних Загальних зборах акціонерів. Від акціонерів жодних скарг, зауважень або заперечень з приводу організації та проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Поділля» не надходило.

Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Поділля» вичерпано. Річні Загальні збори акціонерів оголошені закритими.

 

 

 

Голова річних Загальних

зборів акціонерів Публічного

акціонерного товариства

«Поділля»                                                                                Козярук Валентина  Семенівна

 

Секретар річних Загальних

зборів акціонерів Публічного

акціонерного товариства

«Поділля»                                                                                 Буткевич  Світлана Тимофіївна

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ

ЗАСІДАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ, ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ

РЕЄСТРАЦІЇ УЧАСНИКІВ

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЛЯ»

м. Вінниця                                                                                         25 квітня 2014 року

вул. 30-річчя Перемоги 16                                 час початку реєстрації     –  14-00 год.

зал засідань V поверх                                         час закінчення реєстрації – 14 год. 45 хв.

початок зборів о 15-00 год

 

Реєстраційною комісією в складі голови комісії – Кушнір А.С., членів комісії – Поліщук Н.В. та Шпіганевич Н.В. проведена реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Поділля».

 

Реєстрація акціонерів для участі в річних Загальних зборах здійснювалась на підставі переліку зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ПАТ «Поділля», складеного на дату проведення річних Загальних зборів акціонерів. Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів  є 24 год. 00 хв.   18  квітня 2014 року.

 

Загальна кількість осіб включених в зведений обліковий реєстр акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах становить 641 особи, яким належить 153257 простих іменних акцій, або 153257 голосів.

 

Під час реєстрації учасникам загальних зборів видано бюлетенів   240 .

 

Для участі в річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалось 20 осіб, яким належить 122045 штук простих іменних акцій або 122045 голосів, що становить 79,634% від загальної кількості голосів.

 

Згідно Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства Загальні збори акціонерного Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

 

Виходячи з підсумків реєстрації встановлено, що кворум є, Загальні збори вважаються правомочними.

 

Голова реєстраційної

комісії                                                                                            А.С. Кушнір

 

Члени комісії:                                                                               Н.В. Поліщук

 

Н.В. Шпіганевич

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 2

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИТСВА

«ПОДІЛЛЯ»

 

м. Вінниця                                                                Дата проведення Загальних зборів

вул. 30-річчя Перемоги, 16                                     25 квітня 2014р.

Зал засідань                                                              Час проведення  15-00

 

 

1. Перше питання порядку денного:

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

Результати голосування:

«ЗА» 121915      гол._____,

що складає 99,893 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ» 0     гол.___,

що складає __0____%, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ» 130      гол.  ,

що складає __0,107_%, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

 

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Поділля».

 

Прийняте рішення Загальними зборами акціонерів :

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік взяти до уваги.

 

2.Друге  питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради про діяльність в 2013 році та стан Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

 

Результати голосування:

«ЗА» 121915    гол.        ,

що складає _99,893_ %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ» 0 гол.           ,

що складає ___0___ %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ» 130  гол. ,

що складає __0,107_ %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

Рішення прийнято простою  більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Поділля».

 

Прийняте рішення Загальними зборами акціонерів :

Звіт Наглядової ради за 2013 рік затвердити, роботу визнати задовільною.

3.Третє питання порядку денного:

Звіт Ревізійної комісії про діяльність в 2013 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

 

Результати голосування:

«ЗА» 121915      гол.        ,

що складає _99,893_ %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ» 0 гол.           ,

що складає __0____ %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ» 130  гол.  ,

що складає _0,107__ %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

 

Рішення прийнято простою  більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Поділля».

 

Прийняте рішення Загальними зборами акціонерів :

Звіт ревізійної комісії про діяльність Товариства в 2013 році затвердити. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

 

4.Четверте питання порядку денного:

Затвердження висновку Ревізійної комісії щодо річного звіту Товариства за 2013р.

 

Результати голосування:

«ЗА» 121915     гол.        ,

що складає _99,893 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ» 0 гол.           ,

що складає __0___ %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ» 130   гол.   ,

що складає __0,107_ %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

 

Рішення прийнято простою  більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Поділля».

 

Прийняте рішення Загальними зборами  акціонерів :

Висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту Товариства за 2013 рік затвердити.

 

5.П’яте питання порядку денного:

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства.

 

Результати голосування:

«ЗА» 121915     гол.        ,

що складає _99,893 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ» 0 гол.           ,

що складає __0___ %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ» 130   гол.   ,

що складає __0,107_ %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

 

Рішення прийнято простою  більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Поділля».

 

Прийняте рішення Загальними  зборами  акціонерів :

Звіт Директора ПАТ «Поділля» за 2013 рік затвердити, роботу визнати задовільною.

6. Шосте питання порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.

 

Результати голосування:

«ЗА» 121915     гол.        ,

що складає _99,893 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ» 0 гол.           ,

що складає __0___ %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ» 130   гол.   ,

що складає __0,107_ %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

 

Рішення прийнято простою  більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Поділля».

 

Прийняте рішення Загальними  зборами  акціонерів :

Річний звіт Товариства за 2013 рік затвердити.

 

7. Сьоме питання порядку денного:

Затвердження порядку покриття збитків.

 

Результати голосування:

«ЗА» 122045     гол.        ,

що складає _100,000 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ» 0 гол.           ,

що складає __0_____ %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ» 0  гол.    ,

що складає ___0 ____ %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

 

Прийняте рішення Загальними  зборами  акціонерів :

Затвердити наступний порядок покриття збитків:

- здача в оренду вільних приміщень;

- робота підприємства на внутрішній ринок;

- впровадження енергозберігаючих технологій у виробництві;

- зниження собівартості продукції за рахунок впровадження менш затратних технологій;

- забезпечення прибуткової діяльності Товариства за рахунок зниження витрат;

- нарахування та виплату дивідендів не проводити.

 

8. Восьме питання порядку денного:

Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії.

Результати голосування:

«ЗА» 122045     гол.        ,

що складає _100,000 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ» 0 гол.           ,

що складає __0_____ %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ» 0  гол.    ,

що складає ___0 ____ %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

Прийняте рішення Загальними зборами  акціонерів :

Припинити  повноваження  Голови  Ревізійної  комісії  Товариства  Кавки  Петра Петровича ,  члена  Ревізійної  комісії  Звенигородської  Наталії  Миколаївни.

 

9. Дев’яте питання порядку денного:

Прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки голосування:

Обрати членом Ревізійної комісії :

Кількість голосів відданих акціонером ЗА цього кандидата :

1. Кавка Петро Петрович

121915  гол.

2. Звенигородська Наталія Миколаївна

94899  гол.

3. Петрук Ганна Михайлівна

27276  гол.

 

Відповідно до вимог закону України « Про акціонерні Товариства » обраними до складу ревізійної комісії вважаються 2 (два) кандидати , які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів , а саме :

1. Кавка Петро Петрович ;

2. Звенигородська Наталія Миколаївна .

 

Прийняте рішення Загальними  зборами  акціонерів :

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства наступних кандидатів:

  1. Кавку Петра Петровича
  2. Звенигородську Наталію Миколаївну

 

10. Десяте питання порядку денного:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладаються з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розмірів їх винагород, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

 

 

Результати голосування:

«ЗА» 122045     гол.        ,

що складає _100,000 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ» 0 гол.           ,

що складає __0_____ %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ» 0  гол.    ,

що складає ___0 ____ %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

Прийняте рішення Загальними  зборами  акціонерів :

Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться  з Головою та членами Ревізійної комісії, встановити , що договори є безоплатними, обрати особою, яка уповноважується на  підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії директора Товариства Козярука Анатолія Семеновича.

11. Одинадцяте питання порядку денного:

Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

 

Результати голосування:

«ЗА» 122045     гол.        ,

що складає _100,000 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ» 0 гол.           ,

що складає __0_____ %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ» 0  гол.    ,

що складає ___0 ____ %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

 

Прийняте рішення  Загальними  зборами  акціонерів :

Попередньо схвалити здійснення значних правочинів, які можуть вчинятися

Товариством    протягом не  більше як одного року з дати прийняття цього рішення цими   Загальними зборами акціонерів, а саме:

- заключення контрактів по переробці давальницької сировини з нерезидентами  (інофірмами) на сукупну ринкову вартість – 8000,00 тис. грн.

 

12. Дванадцяте питання порядку денного:

 

Надання повноважень директору Товариства на вчинення та оформлення попередньо  затверджених цими Зборами значних правочинів за погодженням з Наглядовою радою.

Результати голосування:

«ЗА» 122045     гол.        ,

що складає _100,000 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ» 0 гол.           ,

що складає __0_____ %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ» 0  гол.    ,

що складає ___0 ____ %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

 

Прийняте рішення Загальними зборами  акціонерів :

Надати повноваження директору Товариства Козяруку Анатолію Семеновичу на

оформлення та вчинення попередньо затверджених цими Зборами значних правочинів за погодженням з Наглядовою радою.

 

 

 

Голова Лічильної

комісії                                                                                             Л.І. Яненко

 

Члени лічильної

комісії:                                                                                            Н.В. Шпіганевич

Т.Є. Іщук

 

 

 

 

 

ЗВІТ

ПРО ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ

ЗА 2013 РІК

 

Шановні акціонери!

 

На протязі 2013 року ПАТ «Поділля» працювало з відомими інофірмами  Австрії (Поларіс), Німеччини  (Свінг),  Угорщини (Євро-Кепес) та Бельгії (Євродіс) на  умовах давальницької сировини.

Асортимент продукції, в основному, залежав від сезонних змін, продукція підприємства відповідала вимогам тієї пори року, для якої заплановане її пошиття. Відповідність асортименту продукції сезонним вимогам контролювалася строками поставок, встановленими фірмами-замовниками.

В 2013 році Товариство надавало послуги інофірмам по пошиттю готового одягу для жінок, дівчат, чоловіків, а саме:

-   пальта чоловічі та жіночі;

-   піджаки чоловічі;

-   блейзера, жакети жіночі;

-   куртки, плащі жіночі;

-   сукні жіночі.

Виготовлена продукція із давальницької сировини реалізувалась за межі України.

За 2013 рік виготовлено 72,6 тис.шт готових виробів різного  асортименту.      Освоєно за 2013 рік  70 моделей.

Товарної продукції випущено на суму 6094,9 тис. грн., що складає 85,3%  в  порівняні  з  минулим  роком.

Дохід  від  реалізації продукції склав 6112,9 тис. грн., дохід  від  оренди  нерухомості склав 550  тис. грн.

У звітному році підприємством одержаний чистий збиток на суму 261 тис. грн. по національних стандартах, по міжнародних стандартах у зв’язку з дооцінкою основних засобів – 1228,0 тис. грн., який привів до зменшення суми нерозподіленого прибутку минулих років.

Так, в 2013 році по різними причинам було звільнено 62 чол., із них:

-        по скороченню (допоміжних робочих) – 9 чол.;

-        за власним бажанням – 32 чол.;

-        у зв’язку з виходом на пенсію – 15 чол.;

-        за угодою сторін – 5 чол.;

-        за строковим  трудовим  договором – 1 чол.;

В 2013 році прийнято – 13чол.

За звітний період фонд оплати праці склав – 3992,8 тис.грн..

В тому числі: - основна зарплата – 3395,8 тис.грн.

додаткова зарплата – 5955 тис.грн.

заохочувальні та компенсаційні виплати – 1,5 тис.грн

Середня зарплата 1-го штатного працівника за 2013 рік склала 1586 грн., на 105% більше чим в 2012 році.

Незважаючи на ряд проблем, заробітна плата видавалась два рази на місяць.

Своєчасно проводились розрахунки з бюджетом і позабюджетними фондами, з постачальниками та підрядниками.

Витрати по оплаті в 2013 році склали:

-        бюджетні платежі – 2125 тис. грн.;

-        плата за енергоносії – (електроенергія – 532,6 тис.грн., газ – 96,6 тис.грн., вода – 9,5 тис.грн..)

-        митниця – 1,0 тис.грн..

-        митні послуги  – 20,4 тис.грн.;

-        торгово-промислова палата – 16,7 тис.грн.;

-        оплата лікарняних листів за рахунок підприємства – 52,3 тис.грн.;

-        охорона майна – 108,7 тис.грн.;

-        запчастини – 13,9 тис.грн.;

-        ремонт обладнання – 45,7 тис.грн.;

-        бумага, картон і канцтовари – 42,9 тис.грн.;

-        фінансові послуги (гарантії ) – 33,6 тис.грн.;

-        аудит, трансформація, річний звіт – 25,0 тис.грн.;

-        труби, сантехнічні матеріали – 40,0 тис.грн.;

-        будматеріали – 142,8 тис.грн.;

-        телефонні переговори та Інтернет -13,3 тис.грн.

На 01.01.2014 року залишок коштів склав 384,0 тис.грн.

Для збільшення обсягу виробництва продукції, продуктивності праці та умов праці, підвищення технології виробництва необхідна заміна старого універсального та спеціального технологічного обладнання.

Основною проблемою для підприємства залишається економія  електроенергії, палива, недосконалість податкового кодексу.

Для виробничих потреб на протязі 2013 року підприємство придбало сервер для плотера на суму – 6 тис.грн.

Здійснено ремонт будівлі фабрики на суму 141,4 тис.грн.

Враховуючи те, що в 2013 році чистий збиток склав 261 тис.грн., в зв’язку з цим Товариство пропонує затвердити наступний порядок покриття збитків:

-        подальша здача в оренду вільних приміщень;

-        впровадження енергозберігаючих технологій у виробництві;

-        зниження собівартості продукції, що виробляється, за рахунок впровадження менш затратних технологій;

-        робота підприємства на внутрішній ринок;

-        забезпечення прибутковості діяльності Товариства за рахунок зниження витрат;

-        пропонуємо за 2013 рік нарахування та виплату дивідендів не проводити.

У перспективі в 2014році з  метою  зменшення  використання газу планується  встановити котел на  твердому  паливі  для  обігріву виробничих  приміщень, а також  подальша  здача  в  оренду  незадіяних  виробничих  площ  та  складських  приміщень , що  значно  покращить  фінансово-економічний стан  Товариства , підвищить  рівень  прибутковості  підприємства .

Основним завданням нашого колективу на 2014 рік являється збільшення обсягів виробництва, підвищення продуктивності праці, дотримання технологічної та трудової дисципліни, покращення якості готових виробів, зменшення плинності кадрів.

 

Директор ПАТ «Поділля»                                                             А.С. Козярук

 

 

 

 

 

Звіт

Наглядової ради

Публічного акціонерного

товариства «Поділля»

за 2013 рік

 

Шановні акціонери!

 

Відповідно до Статуту Товариства «Поділля» повноваження щодо затвердження звіту Наглядової ради  ПАТ  «Поділля» відноситься до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Акціонерам Товариства пропонується заслухати звіт Наглядової ради про діяльність в 2013 році та стан Товариства.

На протязі звітного періоду Наглядова рада діяла в інтересах Товариства добросовісно, не перевищувала своїх повноважень керуючись у своїй діяльності діючим законодавством України, Статутом Товариства та положенням про Наглядову раду.

Діюча Наглядова рада ПАТ «Поділля» була обрана рішенням загальних зборів акціонерів (Пр.№1 від 17 квітня 2013 року).

Відповідно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду товариства Наглядова рада в 2013 році складалася з трьох осіб. Діяльність Наглядової ради Товариства у 2013 році здійснювалась відповідно до затвердженого плану роботи  на 2013 рік.

Основною задачею Наглядової ради згідно чинного законодавства України, Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду є здійснення контрою за роботою Виконавчого органу та захист інтересів акціонерів Товариства. На засіданнях Наглядової ради приймали участь члени Виконавчого органу, окремі посадові особи Товариства.

Прийняття відповідних рішень з питань, що розглядалися   на засіданнях Наглядової ради оформлялися відповідними протоколами. Протягом звітного періоду постійно здійснювалася відкрита взаємодія між керівництвом Товариства та Наглядовою радою. Керівництво Товариства постійно надавало інформацію Наглядовій раді, завдяки якій Наглядова рада мала можливість приймати та виконувати обґрунтовані рішення.

З метою врегулювання господарських питань та покращення діяльності Товариства Наглядовою радою на протязі 2013 року  проведено 13 засідань, на яких розглядались питання, що входять в компетенцію Наглядової ради, основні з них такі :

-   Про підсумки роботи Товариства за І квартал 2013 року ;

- Про прийняття рішення про включення цінних паперів ПАТ «Поділля» в біржовий список ПРАТ Фондова біржа «Інекс» ;

-  Про вчинення значних правочинів , якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить від 10 до 25 відсотків вартості активів ;

- Про обрання аудитора фірми «Надійність», затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати послуг для проведення аудиту фінансової звітності ПАТ «Поділля» за 2013 рік;

-  Про затвердження плану роботи Наглядової ради на 2013 рік.

- Про прийняття рішення про обрання експерта по оцінці рухомого майна , встановлення розміру оплати ;

- Про створення та затвердження комісії для встановлення фактичної ціни основних засобів, незадіяних у виробництві ;

-  Про підсумки роботи Товариства за І-е півріччя 2013 року ;

- Про прийняття рішення про дату скликання та порядок денний річних Загальних зборів акціонерів ;

- Про визначення дати складання переліку акціонерів , які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та дати складання переліку акціонерів , які мають право на участь в Загальних зборах ;

- Про підсумки роботи Товариства за 9-ть місяців 2013 року та основні напрямки покращення роботи Товариства ;

- Про розгляд та затвердження звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік ;

- Про розгляд та затвердження Звіту Ревізійної комісії щодо річного звіту Товариства на 2013 рік.

Рішення які приймались на протязі року Наглядовою радою відповідають вимогам чинного Законодавства України, Статуту Товариства, забезпечують інтереси акціонерів та самого Товариства.

У межах даних повноважень Наглядовою радою в лютому місяці були розглянуті питання щодо підготовки до річних Загальних зборів

акціонерів Товариства. Достовірність даних фінансової діяльності Товариства за 2013рік  перевірена аудиторською фірмою « Надійність». Звіт ревізійної комісії за 2013 рік , який був представлений на розгляд Наглядової ради , він сьогодні буде вам викладений . Різнобіжностей з основних питань правильності ведення бухгалтерської звітності (балансу), ведення касових операцій і аналізу фінансового стану Товариства між перевіряючими органами немає.

Сьогодні ми повинні дати оцінку діяльності керівництва ПАТ «Поділля». Керівництво ПАТ «Поділля» здійснює свою діяльність відповідно до зареєстрованого Статуту  та колдоговору.

Про фінансовий стан Товариства в 2013 році детально доповів акціонерам директор Товариства. З доповіді видно, що фінансовий стан підприємства в 2013 році дещо покращав у порівнянні з 2012 роком. У звітному році підприємством одержаний чистий збиток на суму 261 тис. грн. по національним стандартам, по міжнародним стандартам у зв’язку з дооцінкою основних засобів – 1228,0 тис. грн.

Значно в 2013 році зменшилась плинність кадрів порівняно з 2012роком. Діяльність Товариства спрямована на вирішення питань пов’язаних з подальшою стабільною роботою Товариства, збільшенням обсягу реалізації продукції, підвищенням продуктивності праці, отриманням прибутку, розвитку господарської діяльності Товариства, поліпшення умов праці, дотримання трудової та технологічної дисципліни .

Враховуючи вищевикладене, Наглядова рада вважає за доцільне :

1.Рекомендувати Товариству продовжити фінансово-господарську діяльність ПАТ, домагаючись рішень усіх проблем в роботі Товариства;

2.Особливу увагу приділити  економічним показникам роботи, домагаючись отримання прибутку підприємства ;

3. Врахувати недоліки в роботі Товариства в 2013 році , направити всі зусилля на їх усунення ;

4. Особливо звернути увагу на збільшення випуску продукції, перехід від збиткової до прибуткової роботи підприємства , щоб мати можливість постійно збільшувати заробітну плату працюючим, яка на сьогоднішній день є низькою.

Напередодні зборів Наглядова рада на засіданні розглянула звіт Директора Товариства, заключення ревізійної комісії, висновки аудита про фінансовий стан і вважає роботу Товариства за 2013 рік задовільною.

Прошу Загальні збори Звіт директора про результати  фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013  рік  затвердити.

 

 

 

 

 

Голова Наглядової

Ради ПАТ «Поділля »

В.С Козярук

 

 

 

 

 

 

З   в   і   т

ревізійної комісії  ПАТ «Поділля»

 

Ревізійна  комісія  була  створена  28  квітня  2011  року  згідно  рішення  загальних  зборів  акціонерів  в  кількості  двох  осіб.  Основною  метою  комісії  був  контроль  фінансово-господарської  діяльності  Товариства,  завдання  якої  полягає  у  здійсненні  планових  та   спеціальних  перевірок,  про  результати  -  доповідала  загальним  зборам   акціонерів   ( те , що  сьогодні  відбувається )  і  наглядовій  Раді  Товариства.

В  процесі  перевірок  нам,  членам  ревізійної  комісії ( Кавка П.П.  і  Звенигородська  Н.М.),  була  доступна  вся  необхідна  інформація, отримували  пояснення  від  посадових  осіб  та працівників  товариства  щодо  питань  ,  які  належать  до  компетенції  ревізійної  комісії.  Під  час  проведення  перевірок   основна  увага  була  до питань достовірності  складання  фінансової  звітності , проведення  річної  інвентаризації  товарно-матеріальних  цінностей, правильності  оформлення  договорів  і  актів,  документів  бухгалтерського  обліку.

Аналізуючи  роботу  за  звітний  період  ревізійна  комісія  керувалась  установчими  документами  Товариства  ,  законодавчими  і  нормативними  актами. Ревізійною  комісією  досліджено  надані  для  перевірки  документи  за  формою  та  змістом.

В  результаті  перевірок  порушень  та  суттєвих  помилок  не  виявлено,  що  дає  змогу  підтвердити  достовірність  і  повноту  фінансової  звітності  ПАТ  «Поділля»  в  2013  році.  На  думку  ревізійної  комісії  звіти  подаються  достовірно  в  усіх  аспектах  фінансового  стану  підприємства  відповідно  до  вимог  чинного  законодавства  України  та  правової  облікової  політики.

Ревізійна  комісія  детально,  всебічно  і  в  повному  обсязі  розглянула  підсумки  роботи  Товариства  за  перше  півріччя   і  2013  рік.

Проводились  перевірки  і  сторонніми    контролюючими  органами   міста  та  області.

Перевірялось  наше  підприємство  за  минулий  рік  5 разів,  а  саме:

-  податковою  інспекцією  м. Вінниці  і  Вінницької  обл..   -  4  рази;

-  пенсійний  фонд  Ленінського  району  -  1  раз;

Проведені  перевірки  не  виявили значних  порушень.

Детальні  показники  роботи  підприємства  за  минулий  рік   сьогодні  були охарактеризовані  в  звітах  директора  Козярука   А. С.  і   секретаря  Наглядової   ради  ПАТ «Поділля»   Буткевич С.Т.

Підсумком  всіх  перевірок  є  обов’язковий  незалежний  аудиторський  висновок,  щодо  фінансової  звітності  публічного  акціонерного   товариства  «Поділля»  за  2013  рік,  проведений  згідно  Закону  України  «Про  акціонерні  товариства»,  аудиторською  фірмою  «Надійність»    20  і   21  березня  поточ-ного  року.   В  процесі  цього  аудиту,  тобто  перевірки,  були  використані  аудитором  засновницькі   документи,  галузеві  положення,  звітні  форми,  наказ  по  підприємству  про  облікову  політику  в 2009   році з  додатками.  Аудиторська  перевірка  проведена  у  відповідності  до  Міжнародних     стан-дартів  аудиту.  Коротко  проінформую Вас,  про  цей  аудит.

Облік  касових  операцій  ведеться  згідно  Положення  про  ведення  касових операцій  в національній валюті України. Встановлений  ліміт  залишку  каси підприємство дотримувалося. Аналітичний облік операцій  на розрахунковому рахунку  відповідає  даним виписок  із  банківських  рахунків.

Первинна  вартість  основних  засобів  виробництва  станом  на 1 січня  2014 року  складає  21651 тис. грн.  і  відповідає   даним     синтетичного  та  аналітичного обліку.  Знос основних  фондів  складає 3300 тис. грн.  Облік основних  фондів відповідає чинному  законодавству.  Нарахування  зносу (амортизаціі) основних фондів протягом 2013 року  проводився у   відповід-ності  до  Положення   про   „Основні засоби”.

Інвентарізація основних засобів, товарно-матеріальних ціностей проведена у відповідності з Інструкцією по інвентарізації основних  засобів, нематеріаль-них активів, товарно-матеріальних ціностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу.  Аудитор не спостерігав  за  ходом  проведенням інвентаризаціі , тому що ця дата передувала  початку проведення аудиторськоі перевірки. Через характер облікових запасів товариства  підтвер-дити  кількість запасів за допомогою інших аудиторських процедур  не було  можливості.

Облік  виробничих запасів на підприємстві ведеться на основі  положення  про „Запаси”. Згідно балансу станом на  1 січня  2014  року виробничі  запаси  склали    81 тис.  грн. ,  готова  продукція – 275 тис.грн. та інші.

Довгострокова  дебіторська  заборгованость на підприємстві станом на  початок  року склала 0 гривень,  поточна торгівельна дебіторська  заборгованість за  товари,  роботи,  послуги склала  станом  на  кінець минулого  року  23  тис.грн.   Відповідно  до  Міжнародних  стандартів аудиту  підтверджується, що бухгалтерський облік товарно-матеріальних цінностей, палива, запасних  частин, необоротних матеріальних активів, нарахування зносу  малоцінних та  швидкозношуючих  предметів  ведеться згідно вимог чинного законодавства України.

Статутний фонд підприємства станом на 31  грудня 2013 року  становить 766285 гривень, який оплачений повністю в порядку і засобами передбаченими установчими документами та чинним законодавством.

Структура Статутного фонду складає 153257 простих іменних акцій номінальною вартістю  5.00 грн. кожна. Аналітичний облік по рахунку   зареєстрований  (пайовий)  капітал  підприємство проводить згідно чинного законодавства.

Нерозподілений прибуток – 18488  тис. грн., резервний капітал –140 тис.грн.   Облік власного капіталу відповідає вимогам Положення по ”Звіту про власний капітал».  Чистий  дохід  від реалізації  продукції,  робіт  і  послуг  за  2013  рік    склав   6113  тис. грн., інші операційні витрати – 1215 тис. грн. , собівартість реалізованої продукції ( товарів, робіт, послуг) – 5495 тис.грн.  і  підприємство  одержало  з  різних  причин  чистий  збиток на  суму  1228 тис. грн. ( по Міжнародним Стандартам  Фінансової  Звітності),  за   національним  стандартом  бухгалтерського  обліку   -  261  тис. гривень.

Проведений аналіз дає підстави стверджувати, що підприємство дотримується вимог ліквідності, має можливість погасити поточні   зобов’язання. Рівень фінансової стійкості від зовнішніх джерел фінансування знаходяться в межах встановлених нормативів, що свідчить про достатній рівень фінансової незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування .

Незалежний  аудитор  вважає,  що  проведена  ним  аудиторська  перевірка  дає   обґрунтовану  підставу  для  висновків.

Отже,  фінансова  звітність  ПАТ  «Поділля»,  відображає  достовірно,  в  усіх  суттєвих  аспектах,  фінансовий  стан   Товариства  станом  на  31  грудня  2013  року  та  його  фінансові  результати  і  рух  грошових  коштів  за  рік,  що  закінчився  на  зазначену  дату,  відповідно  до   Міжнародних  стандартів  фінансової  звітності.

На закінчення  свого  виступу  пропоную  загальним  зборам акціонерів  затвердити фінансово-господарський  звіт за  2013  рік.

 

 

 

 

Голова ревізійної комісії                                  П.П.Кавка

 

 

Сайт створено згідно закону України "Про акціонерні товариства"

© 2020 Публічне акціонерне товариство «Поділля». Все права защищены.
Joomla! — свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.