«ПОДІЛЛЯ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

2013

E-mail Печать PDF

 

14/03/2013 рік

Повідомлення

про проведення річних загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНРНОГО ТОВАРИСТВА

«ПОДІЛЛЯ»

Місцезнаходження Товариства: 21100 м. Вінниця, вул. 30-річчя Перемоги, 16

Загальні збори акціонерів відбудуться 17 квітня 2013 р о 15 годині за місцезнаходженням Товариства, а саме: м. Вінниця, вул. 30-річчя Перемоги, 16, в Залі засідань на 5-му поверсі будівлі Товариства.

Реєстрація акціонерів почнеться о 14 год. і закінчиться о 14 год. 45хв.

Датою складення переліку  акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах є 24 год. 11.04.2013 р.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1.Довибори члена постійно діючої Лічильної комісії.

2.Звіт Директора про результати  фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012р.

3.Звіт Наглядової ради про діяльність в 2012р. та стан Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4.Звіт Ревізійної комісії про діяльність в 2012 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5.Затвердження висновку Ревізійної комісії щодо річного звіту Товариства за 2012р.

6.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства.

7.Затвердеження річного звіту Товариства за 2012 р.

8.Затвердження порядку покриття збитків.

9.Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

10.Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмірів їх винагород, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

12.Затвердження рішень прийнятих Наглядовою радою Товариства в 2012 році.

13. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.

14.Надання повноважень Директору Товариства на вчинення та оформлення попередньо затверджених цими зборами значних правочинів за погодженням їх із Наглядовою радою.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ “Поділля” (тис.грн):

Показник

Період

Показник

Період

2012

2011

2012

2011

Усього активів

5228

6154

Статутний капітал

766

766

Основні засоби

3299

3377

Довгострокові зобов’язання

0

11

Довгострокові фінансові інвестиції

101

140

Поточні зобов’язання

530

304

Запаси і товари

448

507

Власний капітал

4698

5839

Сумарна дебіторська заборгованість

1123

1578

Середньорічна кількість акцій

153257

153257

Грошові кошти та їх еквіваленти

233

528

Кількість викуплених власних акцій (шт)

0

0

Нерозподілений прибуток

1510

2276

Загальна сума коштів, витрачених на їх викуп

0

0

Чистий прибуток (збиток)

(1141)

(831)

Чисельність працівників

252

342

 

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для підготовки до загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства на 1 поверсі в кімнаті “Відділ кадрів” в робочі дні з 9 до 12 години за наявності паспорта, а також в день проведення загальних зборів   у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для підготовки до загальних зборів є Директор Товариства Козярук Анатолій Семенович. Для реєстрації акціонеру необхідно мати паспорт, а представнику акціонера – паспорт та доручення. Зміни щодо питань, включених до порядку денного та проектів рішень із запропонованих питань можуть вноситись акціонерами не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів.

Довідки з телефоном: 0432 467246, 465949

Наглядова рада.

 

Сайт створено згідно закону України "Про акціонерні товариства"

© 2020 Публічне акціонерне товариство «Поділля». Все права защищены.
Joomla! — свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.