Протокол №1 річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Поділля»

Печать

Протокол №1

 

річних Загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Поділля»

(далі ПАТ «Поділля» або «Товариство»)

м. Вінниця                                                                                                    17.04.2013р.

 

Дата проведення

річних Загальних

зборів ПАТ «Поділля»                                                                                    17.04.2013р.

 

Час проведення

річних Загальних

зборів акціонерів                                                                                              15-00 год.

 

Місце проведення                                                                                            м. Вінниця,

річних Загальних                                                                                              вул.. 30-річчя Перемоги, буд 16,

зборів ПАТ «Поділля»                                                                                     V поверх Зал засідань

 

Час початку реєстрації                                                                                     14-00 год

Час закінчення реєстрації                                                                                14 год 45хв.

 

 

Голова реєстраційної комісії Кушнір Алла Сергіївна, яку обрано серед членів комісії до початку проведення реєстрації (Протокол №1 засідання реєстраційної комісії) доповіла результати реєстрації акціонерів, що беруть участь в річних Загальних зборах акціонерів. Датою складання переліку акціонерів які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів (зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ПАТ «Поділля») є 24 год 00 хв 11 квітня 2013 року. Загальна кількість осіб включених в перелік акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, становить 642 особи, яким належить 153257 простих іменних акцій, або 153257 голосів. Під час реєстрації учасникам Загальних зборів видано 280 бюлетенів. Згідно з Протоколом реєстраційної комісії для участі в річних Загальних зборах зареєструвалось 20 (двадцять) осіб, яким належить 119559 простих іменних акцій, або 119559 голосів, що складає 78,0% від загальної кількості голосів. Виходячи з підсумків реєстрації встановлено, що кворум є, Загальні збори вважаються правомочними.

Відкрив річні Загальні збори акціонерів ПАТ «Поділля» Голова річних Загальних зборів акціонерів Кавка Петро Петрович. Привітавши присутніх, він відзначив, що письмові повідомлення про дату, місце проведення й порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) було доведено до кожного власника іменних акцій ПАТ «Поділля», а також опубліковане в офіційному друкованому виданні в Бюлетені «Цінні папери України» № 48 від 14 березня 2013 року та розміщене на власній Веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет. Кавка П.П. повідомив, що відповідно до рішення Наглядової ради (Протокол №22 від 22.02.2013р.) його обрано Головою річних Загальних зборів акціонерів, секретарем Загальних зборів Буткевич Світлану Тимофіївну. Голова Загальних зборів акціонерів Кавка П.П. пояснив, що голосування на річних Загальних зборах здійснюється шляхом використання бюлетенів для голосування по кожному питанню порядку денного. По 10 питанню порядку денного при обранні членів органу Товариства, голосування проводиться бюлетенем для кумулятивного голосування щодо кандидатів одночасно. Форми і текст бюлетенів  затвердженні Наглядовою радою (Протокол №22 від 22.02.2013р.). Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань винесених на голосування, крім проведення кумулятивного голосування. Підрахунок голосів здійснюється постійно діючою Лічильною комісією, обрано згідно рішення Загальних зборів (Протокол № 1 від 28 квітня 2011 р., в складі: Голови Лічильної комісії – Яненко Лідії Іванівни, члена Лічильної комісії – Іщук Таїсії Євгенівни. )

Голова річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Поділля» Кавка П.П. відзначив, що по результатах реєстрації акціонерів Загальні збори визнанні правомочними, у зв’язку з цим оголосив порядок денний (перелік питань, які виносяться на голосування) річних Загальних зборів акціонерів.

 

1.Довибори члена постійно діючої Лічильної комісії.

2.Звіт Директора про результати  фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012р.

3.Звіт Наглядової ради про діяльність в 2012р. та стан Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4.Звіт Ревізійної комісії про діяльність в 2012 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5.Затвердження висновку Ревізійної комісії щодо річного звіту Товариства за 2012р.

6.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства.

7.Затвердеження річного звіту Товариства за 2012 рік.

8.Затвердження порядку покриття збитків.

9.Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

10.Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмірів їх винагород, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

12.Затвердження рішень прийнятих Наглядовою радою Товариства в 2012 році.

13. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.

14.Надання повноважень Директору Товариства на вчинення та оформлення попередньо затверджених цими зборами значних правочинів за погодженням їх із Наглядовою радою.

 

Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом: основна доповідь – до 40 хв., співдоповідь – 15хв., виступи в дебатах – до 5хв., відповіді на запитання – до 5хв.

Голова річних Загальних зборів Кавка П.П. наголосив, що під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів на адресу Публічного акціонерного товариства «Поділля» доповнень та інших пропозицій по порядку денному не надходило. Відповідно до вимог чинного законодавства питання, не винесені по порядку денного річними Загальними зборами акціонерів не розглядаються.

 

По першому питанню порядку денного:

Довибори члена постійно діючої Лічильної комісії.

 

Слухали:

Голова річних Загальних зборів Кавка П.П., пояснив, що згідно Статуту Товариства  постійно діюча Лічильна комісія складається з 3-х осіб. Нам необхідно дообрати одного члена постійно діючої Лічильної комісії, пропонується обрати членом постійно діючої Лічильної комісії Шпіганевич Наталію Василівну.

 

На голосування виноситься проект рішення:

 

Обрати членом постійно діючої Лічильної комісії Шпіганевич Наталію Василівну.

 

Голосування проведено бюлетенем №1

 

Результат голосування:

«ЗА» 119559 гол.         ,

що складає 100 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ» 0 гол._____,

що складає  0,000 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ» 0 гол. ,

що складає 0,000 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

 

(Протокол Лічильної комісії по підсумках голосування по першому  питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів). 

Прийняте рішення:

Обрати членом постійно діючої Лічильної комісії Шпіганевич Наталію Василівну.

 

По другому питанню порядку денного:

 

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 р.

 

Слухали:

Директора Публічного акціонерного товариства «Поділля» Козярука Анатолія Семеновича, який виступив зі звітом про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012р. та основні напрями діяльності в 2013 р. (додається).

На голосування виноситься проект рішення:

 

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік взяти до уваги.

Голосування проведено бюлетенем №2

Результати голосування:

«ЗА» 119368 гол._____,

що складає 99,840 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ» 100 гол.___,

що складає 0,084 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ» 91гол.  ,

що складає 0,076 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

 

(Протокол Лічильної комісії по підсумках голосування по другому  питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів).

Рішення прийнято більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Поділля»:

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік взяти до уваги.

 

По третьому питанню порядку денного:

 

Звіт Наглядової ради про діяльність в 2012р. та стан Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

 

Слухали:

Секретаря річних Загальних зборів Буткевич Світлану Тимофіївну яка від імені Наглядової ради ПАТ «Поділля» оголосила звіт Наглядової ради ПАТ «Поділля» за 2012 рік (додається) та заходи які спрямовані на покращення роботи Товариства.

 

На голосування виноситься проект рішення:

 

Звіт Наглядової ради за 2012 рік затвердити, роботу визнати задовільною

 

Голосування проведено бюлетенем №3.

 

Результати голосування:

«ЗА» 119468 гол.        ,

що складає 99,924 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ» 0 гол.           ,

що складає 0,000 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ» 91 гол. ,

що складає 0,076 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

 

(Протокол Лічильної комісії по підсумках голосування по третьому  питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів).

 

Рішення прийнято більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Поділля»:

Звіт Наглядової ради за 2012 рік затвердити, роботу визнати задовільною.

 

По четвертому питанню порядку денного:

 

Звіт Ревізійної комісії про діяльність в 2012 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

 

Слухали:

Голову ревізійної комісії Кавку Петра Петровича, який ознайомив акціонерів зі звітом Ревізійної комісії про діяльність в 2012 році. На протязі 2012 року Ревізійна комісія вимог від Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради або акціонерів Товариства щодо проведення спеціальних, або цільових перевірок діяльності виконавчого органу Товариства не отримувала.

(додається).

 

На голосування виноситься проект рішення:

 

Звіт ревізійної комісії про діяльність Товариства в 2012 році затвердити. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

 

Голосування проведено бюлетенем №4

 

Результати голосування:

 

«ЗА» 119559 гол.       ,

що складає 100 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ» 0 гол.        ,

що складає 0,000 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ» 0 гол.

що складає 0,000 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

 

(Протокол Лічильної комісії по підсумках голосування по четвертому  питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів).

Прийняте рішення:

Звіт ревізійної комісії про діяльність Товариства в 2012 році затвердити. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

 

По п’ятому питанню порядку денного:

 

Затвердження висновку Ревізійної комісії щодо річного звіту Товариства за 2012р.

 

Слухали:

Голову Ревізійної комісії Кавку Петра Петровича, про Висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту за 2012 рік, який відмітив що Ревізійною комісією досліджено надані для перевірки документи за формою та змістом. В результаті перевірки виявлено, що фінансова звітність Товариства складена відповідно до вимог чинного законодавства України та прийнятої облікової політики. Перевірка порушень та суттєвих помилок не виявила, що дає змогу підтвердити достовірність та повноту фінансової звітності ПАТ «Поділля» за 2012 рік.

 

На голосування виноситься проект рішення:

 

Висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту Товариства за 2012 рік затвердити.

 

Голосування проведено бюлетенем №5.

 

Підсумки голосування:

 

«ЗА» 119559 гол.      ,

що складає 100 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ» 0 гол.        ,

що складає 0,000 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ» 0 гол. ,

що складає 0,000 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

(Протокол Лічильної комісії по підсумках голосування по п’ятому   питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів). 

Прийняте рішення:

Висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту Товариства за 2012 рік затвердити.

По шостому питанню порядку денного:

 

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства.

 

Слухали:

Голову зборів Кавку Петра Петровича, який наголосив, що акціонери прослухали звіт Директора Товариства за 2012 рік і запропонував Звіт виконавчого органу Товариства затвердити.

 

На голосування виноситься проект рішення:

 

Звіт директора ПАТ «Поділля» за 2012 рік затвердити, роботу визнати задовільною.

 

Голосування проведено бюлетенем №6.

 

Підсумки голосування:

«ЗА» 119468 гол.        ,

що складає 99,924 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ» 0 гол.       ,

що складає 0,000 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ» 91 гол.,

що складає 0,076 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

 

(Протокол Лічильної комісії по підсумках голосування по шостому  питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів).

 

Рішення прийнято більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Поділля»:

Звіт Директора ПАТ «Поділля» за 2012 рік затвердити, роботу визнати задовільною.

 

По сьомому питанню порядку денного:

 

Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.

 

Слухали:

Головного бухгалтера Ревнюк Ольгу Єфремівну, яка наголосила на основних показниках діяльності Товариства за 2012 рік та запропонувала затвердити річний звіт товариства за 2012 рік.

 

На голосування виноситься проект рішення:

 

Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік.

 

Голосування проведено бюлетенем №7.

Результати голосування:

«ЗА» 119468 гол.       ,

що складає 99,924 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ» 0 гол.        ,

що складає 0,000 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ» 91 гол.   ,

що складає 0,076 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

(Протокол Лічильної комісії по підсумках голосування по сьомому  питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів).

 

Рішення прийнято більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Поділля»:

Річний звіт Товариства за 2012 рік затвердити.

 

По восьмому питанню порядку денного:

Затвердження порядку покриття збитків.

 

Слухали:

Директора Товариства Козярука Анатолія Семеновича який доповів, що за 2012 рік чистий збиток складає 1141 тис.грн і запропонував наступний порядок покриття збитків:

- здача в оренду вільних приміщень;

- робота підприємства на внутрішній ринок;

- впровадження енергозберігаючих технологій у виробництві;

- зниження собівартості продукції за рахунок впровадження менш затратних технологій;

- забезпечення прибуткової діяльності Товариства за рахунок зниження витрат;

- нарахування та виплату дивідендів не проводити.

 

На голосування виноситься проект рішення:

Затвердити наступний порядок покриття збитків:

- здача в оренду вільних приміщень;

- робота підприємства на внутрішній ринок;

- впровадження енергозберігаючих технологій у виробництві;

- зниження собівартості продукції за рахунок впровадження менш затратних технологій;

- забезпечення прибуткової діяльності Товариства за рахунок зниження витрат;

- нарахування та виплату дивідендів не проводити.

 

Голосування проведено бюлетенем №8

 

«ЗА» 119459 гол.         ,

що складає 99,916% від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ» 100 гол.      ,

що складає 0,084 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ» 0 гол. ,

що складає 0,000 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

 

(Протокол Лічильної комісії по підсумках голосування по восьмому  питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів).

 

Рішення прийнято більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Поділля»:

Затвердити наступний порядок покриття збитків:

- здача в оренду вільних приміщень;

- робота підприємства на внутрішній ринок;

- впровадження енергозберігаючих технологій у виробництві;

- зниження собівартості продукції за рахунок впровадження менш затратних технологій;

- забезпечення прибуткової діяльності Товариства за рахунок зниження витрат;

- нарахування та виплату дивідендів не проводити.

 

По дев’ятому питанню порядку денного:

 

Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.

Слухали:

Голову Загальних зборів Кавку П.П. який доповів, що Загальними зборами акціонерів (Протокол № 1 від 28.04.2011р.) членами Наглядової ради були обрані: Головою Наглядової ради Коваленко Віктор Іванович, членами Заболотна-Ревус Валентина Анатоліївна, Буткевич Світлана Тимофіївна. Голова Наглядової ради Коваленко В.І. подав заяву про припинення виконання обов’язків Голови Наглядової ради ПАТ «Поділля». Згідно Статуту Товариства Наглядова рада повинна складатися з (трьох) осіб. З метою забезпечення безперервного процесу управління пропонується прийняти рішення про дострокове припинення Голови та членів Наглядової ради.

 

На голосування виноситься проект рішення:

Достроково припинити повноваження голови Наглядової ради Товариства  Коваленка   Віктора Івановича ,  членів Наглядової ради: Заболотної – Ревус Валентини Анатоліївни,  Буткевич Світлани Тимофіївни.

 

Голосування проведено бюлетенем №9.

 

Результати голосування:

 

«ЗА» 119559 гол.      ,

що складає 100 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ» 0 гол.       ,

що складає 0,000 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ» 0 гол.  ,

що складає 0,000 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

 

(Протокол Лічильної комісії по підсумках голосування по дев’ятому  питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів).

 

Прийняте рішення:

Достроково припинити повноваження голови Наглядової ради Товариства  Коваленка Віктора Івановича ,  членів Наглядової ради: Заболотної – Ревус Валентини Анатоліївни,  Буткевич Світлани Тимофіївни. 

По десятому питанню порядку денного:

 

Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради.

 

Слухали:

Голову Загальних зборів Кавку П.П.

Відповідно до Статуту Товариства до складу Наглядової ради обирається 3 (три) особи. Обрання членів Наглядової ради відбувається Загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно  проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах в члени Наглядової ради Товариства, при цьому кожний акціонер має право віддати належні йому голоси повністю за одного кандидата або розділити їх між кількома кандидатами.

Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на три – кількість членів Наглядової Ради. Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонерів, якими він може розпоряжатися під час кумулятивного голосування за обрання членів Наглядової ради.

При голосуванні на Загальних зборах учасники зборів (акціонери або їх представники напроти прізвища кожного кандидата до обрання до Наглядової ради ставлять кількість голосів, яку вони віддають за кожного кандидата до Наглядової ради. Головне, щоб кількість голосів, яку акціонер віддає за кандидатів не перевищувала загальної кількості голосів, що належить акціонеру).

Голова зборів Кавка зачитав перелік запропонованих кандидатур в члени Наглядової ради, а саме: Буткевич Світлана Тимофіївна, Козярук Валентина Семенівна, Кушнір Алла Сергіївна, Рябов Валерій Михайлович, Салабай Петро Михайлович, інших пропозицій щодо кандидатур від акціонерів Товариства не надходило.

Голова Зборів Кавка П.П. запропонував акціонерам (їх представникам) голосувати за обрання членів Наглядової ради та зазначив, що з метою забезпечення безперервності процесу прийняття управлінських рішень новий склад Наглядової ради має набути своїх повноважень з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства.

 

На голосування виноситься проект рішення.

 

Обрати членами Наглядової ради Товариства наступних кандидатів:

  1. Буткевич Світлану Тимофіївну
  2. Козярук Валентину Семенівну
  3. Кушнір Аллу Сергіївну
  4. Рябов Валерій Михайловича
  5. Салабай Петра Михайловича

Голосування проведене бюлетенем для кумулятивного голосування № 10

 

Підсумки голосування:

Обрати членом Наглядової ради:

Кількість голосів відданих акціонером ЗА цього кандидата

1. Буткевич Світлану Тимофіївну

119576 гол.

2. Козярук Валентину Семенівну

119296 гол.

3. Кушнір Аллу Сергіївну

915 гол.

4. Рябова Валерія Михайловича

78 гол.

5. Салабая Петра Михайловича

118812 гол.

(Протокол Лічильної комісії по підсумках голосування по десятому  питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів).

Прийняте рішення:

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні Товариства» обраними до складу Наглядової ради Товариства вважаються наступні 3 (три) кандидати, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів Товариства, а саме:

1. Буткевич Світлана Тимофіївна

2. Козярук Валентина Семенівна

3. Салабай Петро Михайлович

 

По одинадцятому питанню порядку денного:

 

Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмірів їх винагород, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

 

Слухали:

Голову зборів Кавку П.П., який пояснив, що згідно з останньою  редакцією  ЗУ “Про акціонерні товариства”, члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового контракту  або договору з Товариством відповідно до Статуту Товариства. Акціонери  з проектами договору та контракту з Головою та членами Наглядової ради мали можливість ознайомитися в процесі підготовки до цих Загальних зборів акціонерів . Тому пропонується : затвердити умови цивільно-правового договору, який укладатиметься з членом Наглядової ради , встановивши розмір його винагороди в розмірі 1 відсотка від отриманого Товариством прибутку по підсумках роботи за звітний рік, у вигляді одноразової виплати , затвердити умови трудового контракту , який укладатиметься з Головою Наглядової ради, встановивши розмір його винагороди в розмірі щомісячного посадового коефіцієнта 2,5 від середньої зарплати по Товариству та 3(три) мінімальних зарплати у відповідності до чинного законодавства при наявності прибутку по підсумках роботи за звітний рік у вигляді одноразової виплати . Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів та контракту з Головою та членами Наглядової ради, директора Товариства Козярука А.С.

 

Пропозицій, питань та заперечень від акціонерів не поступило .

На голосування виноситься проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правового договору, який укладатиметься з членом Наглядової ради , встановивши розмір його винагороди в розмірі 1 відсотка від отриманого Товариством прибутку по підсумках роботи за звітний рік, у вигляді одноразової виплати , затвердити умови трудового контракту , який укладатиметься з Головою Наглядової ради, встановивши розмір його винагороди в розмірі щомісячного посадового коефіцієнта 2,5 від середньої зарплати по Товариству та 3(три) мінімальних зарплати у відповідності до чинного законодавства при наявності прибутку по підсумках роботи за звітний рік у вигляді одноразової виплати. Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів та контракту з Головою та членами Наглядової ради, директора Товариства Козярука А.С.

 

Голосування проведене бюлетенем №11.

Результати голосування:

 

«ЗА» 119326 гол.     ,

що складає 99,805%, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ» 133 гол.        ,

що складає 0,111 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ» 100 гол. ,

що складає 0,084 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

(Протокол Лічильної комісії по підсумках голосування по одинадцятому  питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів).

 

Рішення прийнято більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Поділля»:

Затвердити умови цивільно-правового договору, який укладатиметься з членом Наглядової ради , встановивши розмір його винагороди в розмірі 1 відсотка від отриманого Товариством прибутку по підсумках роботи за звітний рік, у вигляді одноразової виплати , затвердити умови трудового контракту , який укладатиметься з Головою Наглядової ради, встановивши розмір його винагороди в розмірі щомісячного посадового коефіцієнта 2,5 від середньої зарплати по Товариству та 3(три) мінімальних зарплати у відповідності до чинного законодавства при наявності прибутку по підсумках роботи за звітний рік у вигляді одноразової виплати. Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів та контракту з Головою та членами Наглядової ради, директора Товариства Козярука А.С.

По дванадцятому питанню порядку денного:

 

Затвердження рішень прийнятих Наглядовою радою Товариства в 2012 році.

 

Слухали:

Голову Загальних зборів Кавку П.П.

Для забезпечення здіснення основних видів діяльності Товариства в 2012 році на засіданні Наглядової ради (Протокол № 8 від 20.03.2012р.) було розглянуте питання про надання значного правочину – підпису контрактів на поставку та переробку давальницької сировини інофірм «Eurodis» та «Manisa». З метою недопущення перебоїв в поставці сировини які могли б вплинути на повне зупинення підприємства, Наглядова рада надала повноваження Директору Товариства на вчинення значного правочину – підпис контрактів з інофірмами «Eurodis» та «Manisa».

 

На голосування виноситься проект рішення:

Затвердити рішення, що було прийняте Наглядовою радою в 2012 році, а саме

-         рішення Наглядової ради від 20.03.2012 року щодо надання повноважень директору   ПАТ «Поділля» на вчинення значних право чинів – заключення  контрактів на   переробку давальницької сировини з інофірмами «Manisa» та «EURODIS».

Голосування проведено бюлетенем №12.

Результати голосування:

«ЗА» 119559 гол.       ,

що складає 100 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ» 0 гол.       ,

що складає 0,000 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ» 0 гол    ,

що складає 0,000 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

 

(Протокол Лічильної комісії по підсумках голосування по дванадцятому  питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів).

 

Рішення прийнято:

Затвердити рішення, що було прийняте Наглядовою радою в 2012 році, а саме

-         рішення Наглядової ради від 20.03.2012 року щодо надання повноважень директору   ПАТ «Поділля» на вчинення значних право чинів – заключення  контрактів на   переробку давальницької сировини з інофірмами «Manisa» та «EURODIS».

 

По тринадцятому питанню порядку денного:

Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

 

Слухали:

Голову зборів Кавку П.П., який доповів, що у ході поточної господарської діяльності можуть вчинятися право чини, які за характером та вартістю віднесені до категорії значних правочинів. На дату проведення Загальних зборів такі правочини неможливо визначити.

У відповідності до вимог законодавства та Статуту Товариства передбачено, що у випадку вчинення акціонерними Товариством правочину, предметом якого є майно або послуг вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства, рішення про вчинення такого правочину має бути прийняте Загальними зборами акціонерів.

Для забезпечення здіснення основних видів діяльності Товариства в 2012 році загальними зборам необхідно надати дозвіл на вчинення значних правочинів.

 

Кавка П.П. повідомляє, які саме правочини планує вчинити Товариство у 2012 році, а саме:

- заключення контрактів по переробці давальницької сировини з нерезидентами (інофірмами) на сукупну  ринкову вартість 8000,00 тис. грн..

 

На голосування виноситься проект рішення:

Попередньо схвалити здійснення значних правочинів, які можуть вчинятися

Товариством    протягом не  більше як одного року з дати прийняття цього рішення цими   Загальними зборами акціонерів, а саме:

- заключення контрактів по переробці давальницької сировини з нерезидентами  (інофірмами) на сукупну ринкову вартість – 8000,00 тис.грн..

Голосування проведено бюлетенем №13

 

Результати голосування:

 

«ЗА» 119459 гол.     ,

що складає 99,916 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ» 0 гол.         ,

що складає 0,000 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ» 100 гол. ,

що складає 0,084 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

 

(Протокол Лічильної комісії по підсумках голосування по тринадцятому  питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів).

 

Рішення прийнято більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Поділля»:

Попередньо схвалити здійснення значних правочинів, які можуть вчинятися

Товариством    протягом не  більше як одного року з дати прийняття цього рішення цими   Загальними зборами акціонерів, а саме:

- заключення контрактів по переробці давальницької сировини з нерезидентами  (інофірмами) на сукупну ринкову вартість – 8000,00 тис.грн..

По чотирнадцятому питанню порядку денного:

Надання повноважень директору Товариства на вчинення та оформлення попередньо  затверджених цими Зборами значних право чинів за погодженням з Наглядовою радою.

Слухали:

Голова зборів Кавка П.П. повідомив, що для забезпечення основних видів діяльності ПАТ «Поділля» в 2012 році Загальним зборам акціонерів необхідно дати повноваження директору товариства Козяруку А.С. на вчинення та оформлення попередньо затверджених цими зборами значних правочинів за погодженням їх з Наглядовою радою.

На голосування виноситься проект рішення:

 

Надати повноваження директору Товариства Козяруку Анатолію Семеновичу на

оформлення та вчинення попередньо затверджених цими Зборами значних правочинів за погодженням з Наглядовою радою.

 

Голосування проведено бюлетенем №14.

 

Результати голосування:

«ЗА» 119459 гол.     ,

що складає 99,916 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ» 0 гол             ,

що складає 0,000 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ» 100 гол. ,

що складає 0,084 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

(Протокол Лічильної комісії по підсумках голосування по чотирнадцятому  питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів).

 

Рішення прийнято більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Поділля»:

Надати повноваження директору Товариства Козяруку Анатолію Семеновичу на

оформлення та вчинення попередньо затверджених цими Зборами значних правочинів за погодженням з Наглядовою радою.

 

Після обговорення всіх питань порядку денного, винесених на ці річні Загальні збори акціонерів ПАТ «Поділля» із завершальним словом виступив голова зборів Кавка П.П., який подякував акціонерам за участь у річних Загальних зборах акціонерів. Від акціонерів жодних скарг, зауважень або заперечень з приводу організації та проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Поділля» не надходило.

Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Поділля» вичерпано. Річні Загальні збори акціонерів оголошені закритими.

 

Голова річних Загальних

зборів акціонерів Публічного

акціонерного товариства

«Поділля»                                                                                         Петро Петрович Кавка

 

Секретар річних Загальних

зборів акціонерів Публічного

акціонерного товариства

«Поділля»                                                                                         Світлана Тимофіївна Буткевич

 

+ПРОТОКОЛ

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИТСВА

«ПОДІЛЛЯ»

 

м. Вінниця                                                                Дата проведення Загальних зборів

вул. 30-річчя Перемоги, 16                                     17 квітня 2013р.

Зал засідань                                                              Час проведення  15-00

 

1.Перше питання порядку денного:

Довибори члена постійно діючої Лічильної комісії.

 

Результати голосування:

 

«ЗА» 119559 гол.         ,

що складає 100 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ» 0 гол._____,

що складає   0,000 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ» 0 гол. ,

що складає 0,000 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

 

Прийняте рішення Загальними зборами акціонерів:

Обрати членом постійно діючої Лічильної комісії Шпіганевич Наталію Василівну.

 

2. Друге питання порядку денного: 

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. 

Результати голосування:

 

«ЗА» 119368 гол._____,

що складає 99,840 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ» 100 гол.___,

що складає 0,084 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ» 91гол.  ,

що складає 0,076 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

 

Рішення прийнято більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Поділля»:

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік взяти до уваги.

3.Третє питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради про діяльність в 2012 році та стан Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

 

Результати голосування:

 

«ЗА» 119468 гол.        ,

що складає 99,924 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ» 0 гол.           ,

що складає 0,000 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ» 91 гол. ,

що складає 0,076 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

 

Рішення прийнято більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Поділля»:

Звіт Наглядової ради за 2012 рік затвердити, роботу визнати задовільною.

 

4.Четверте питання порядку денного:

Звіт ревізійної комісії про діяльність в 2012 році. Прийняття рішення за наслідка-ми розгляду звіту.

 

Результати голосування:

 

«ЗА» 119559 гол.       ,

що складає 100 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ» 0 гол.        ,

що складає 0,000 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ» 0 гол.

що складає 0,000 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

 

Прийняте рішення Загальними зборами акціонерів:

Звіт ревізійної комісії про діяльність Товариства в 2012 році затвердити. Роботу ревізійної комісії визнати задовільною.

 

5.П’яте питання порядку денного:

Затвердження висновку Ревізійної комісії щодо річного звіту Товариства за 2012 рік.

 

Результати голосування:

 

«ЗА» 119559 гол.      ,

що складає 100 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ» 0 гол.        ,

що складає 0,000 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ» 0 гол. ,

що складає 0,000 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

Прийняте рішення Загальними зборами акціонерів:

Висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту Товариства за 2012 рік затвердити.

 

6. Шосте питання порядку денного:

Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту виконавчого органу Товариства.

 

Результати голосування:

 

«ЗА» 119468 гол.        ,

що складає 99,924 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ» 0 гол.       ,

що складає 0,000 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ» 91 гол.,

що складає 0,076 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

 

Рішення прийнято більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Поділля»:

Звіт Директора ПАТ «Поділля» за 2012 рік затвердити, роботу визнати задовільною.

 

7. Сьоме питання порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства 2012р.

 

Результати голосування:

 

«ЗА» 119468 гол.       ,

що складає 99,924 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ» 0 гол.        ,

що складає 0,000 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ» 91 гол.   ,

що складає 0,076 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

 

Рішення прийнято більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Поділля»:

Річний звіт Товариства за 2012 рік затвердити.

 

8. Восьме питання порядку денного:

Затвердження порядку покриття збитків.

Результати голосування:

 

«ЗА» 119459 гол.         ,

що складає 99,916% від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ» 100 гол.      ,

що складає 0,084 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ» 0 гол. ,

що складає 0,000 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

 

Рішення прийнято більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Поділля»:

Затвердити наступний порядок покриття збитків:

- здача в оренду вільних приміщень;

- робота підприємства на внутрішній ринок;

- впровадження енергозберігаючих технологій у виробництві;

- зниження собівартості продукції за рахунок впровадження менш затратних технологій;

- забезпечення прибуткової діяльності Товариства за рахунок зниження витрат;

- нарахування та виплату дивідендів не проводити.

 

9. Дев’яте питання порядку денного:

Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів

Наглядової ради.

 

Результати голосування:

 

«ЗА» 119559 гол.      ,

що складає 100 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ» 0 гол.       ,

що складає 0,000 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ» 0 гол.  ,

що складає 0,000 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

 

Прийняте рішення Загальними зборами акціонерів:

Достроково припинити повноваження голови Наглядової ради Товариства  Коваленка   Віктора Івановича ,  членів Наглядової ради: Заболотної – Ревус Валентини Анатоліївни,  Буткевич Світлани Тимофіївни.

 

10. Десяте питання порядку денного:

Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

 

Результати голосування:

 

Обрати членом Наглядової ради:

Кількість голосів відданих акціонером ЗА цього кандидата

1. Буткевич Світлану Тимофіївну

119576 гол.

2. Козярук Валентину Семенівну

119296 гол.

3. Кушнір Аллу Сергіївну

915 гол.

4. Рябова Валерія Михайловича

78 гол.

5. Салабая Петра Михайловича

118812 гол.

Найбільшу кількість кумулятивних голосів набрали: Буткевич Світлана Тимофіївна, Козярук Валентина Семенівна, Салабай Петро Михайлович.

Прийняте рішення Загальними зборами акціонерів:

Членами Наглядової ради обрати наступних кандидатів:

1. Буткевич Світлана Тимофіївна

2. Козярук Валентина Семенівна

3. Салабай Петро Михайлович

11. Одинадцяте питання порядку денного:

Затвердження умов цивільно-правових  договорів, які укладатимуться з Головою та членами   Наглядової ради. Встановлення розміру їх винагород, обрання особи, яка уповноважена   на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

 

Результати голосування:

 

«ЗА» 119326 гол.     ,

що складає 99,805%, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ» 133 гол.        ,

що складає 0,111 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ» 100 гол. ,

що складає 0,084 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

 

Рішення прийнято більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Поділля»:

Затвердити умови цивільно-правового договору, який укладатиметься з членом Наглядової ради , встановивши розмір його винагороди в розмірі 1 відсотка від отриманого Товариством прибутку  по підсумках роботи за звітний рік, у вигляді одноразової виплати , затвердити умови трудового контракту , який укладатиметься з Головою Наглядової ради , встановити розмір його винагороди в розмірі щомісячного посадового коефіцієнта 2,5 від середньої зарплати по Товариству та 3 (три) мінімальних зарплати у відповідності до чинного законодавства при наявності прибутку по підсумках роботи за звітний рік у вигляді одноразової виплати . Обрати особою, яка уповноважується на  підписання договорів та контракту з Головою та членами Наглядової ради,  директора Товариства Козярука А.С.

 

12. Дванадцяте питання порядку денного:

 

Затвердження рішень прийнятих Наглядовою радою Товариства в 2012 році.

Результати голосування:

 

«ЗА» 119559 гол.       ,

що складає 100 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ» 0 гол.       ,

що складає 0,000 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ» 0 гол    ,

що складає 0,000 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

 

Прийняте рішення Загальними зборами акціонерів:

 

Затвердити рішення, що було прийняте Наглядовою радою в 2012 році, а саме

-         рішення Наглядової ради від 20.03.2012 року щодо надання повноважень директору   ПАТ «Поділля» на вчинення значних правочинів – заключення  контрактів на   переробку давальницької сировини з інофірмами «Manisa» №0129/12 та «EURODIS» №5.

 

13. Тринадцяте питання порядку денного:

Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися  Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення.

Результати голосування:

 

«ЗА» 119459 гол.     ,

що складає 99,916 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ» 0 гол.         ,

що складає 0,000 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ» 100 гол. ,

що складає 0,084 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

 

Рішення прийнято більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Поділля»:

Попередньо схвалити здійснення значних правочинів, які можуть вчинятися

Товариством    протягом не  більше як одного року з дати прийняття цього рішення цими   Загальними зборами акціонерів, а саме:

- заключення контрактів по переробці давальницької сировини з нерезидентами  (інофірмами) на сукупну ринкову вартість – 8000,00 тис.грн..

 

14. Чотирнадцяте питання порядку денного:

Надання повноважень директору Товариства на вчинення та оформлення попередньо  затверджених цими Зборами значних право чинів за погодженням з Наглядовою радою.

 

Результати голосування:

 

«ЗА» 119459 гол.     ,

що складає 99,916 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ» 0 гол             ,

що складає 0,000 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ» 100 гол. ,

що складає 0,084 %, від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

 

Рішення прийнято більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Поділля»:

Надати повноваження директору Товариства Козяруку Анатолію Семеновичу на

оформлення та вчинення попередньо затверджених цими Зборами значних правочинів за погодженням з Наглядовою радою.

 

Голова Лічильної

комісії                                                                                             Л.І. Яненко

 

Члени лічильної

комісії:                                                                                            Н.В. Шпіганевич

Т.Є. Іщук

ПРОТОКОЛ

ЗАСІДАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ, ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ

РЕЄСТРАЦІЇ УЧАСНИКІВ

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЛЯ»

м. Вінниця                                                                                         17 квітня 2013 року

вул. 30-річчя Перемоги 16                                 час початку реєстрації     –  14-00 год.

зал засідань V поверх                                         час закінчення реєстрації – 14 год. 45 хв.

початок зборів о 15-00 год

 

Реєстраційною комісією в складі голови комісії – Кушнір А.С., членів комісії – Поліщук Н.В. та Шпіганевич Н.В. проведена реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Поділля».

 

Реєстрація акціонерів для участі в річних Загальних зборах здійснювалась на підставі переліку зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ПАТ «Поділля», складеного на дату проведення річних Загальних зборів акціонерів. Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів  є 24 год. 00 хв. 11 квітня 2013 року.

 

Загальна кількість осіб включених в зведений обліковий реєстр акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах становить 642 особи, яким належить 153257 простих іменних акцій, або 153257 голосів.

 

Під час реєстрації учасникам загальних зборів видано бюлетенів 280.

 

Для участі в річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалось 20 осіб, яким належить 119559 штук простих іменних акцій або 119559 голосів, що становить 78,0 % від загальної кількості голосів.

 

Згідно Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства Загальні збори акціонерного Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

 

Виходячи з підсумків реєстрації встановлено, що кворум є, Загальні збори вважаються правомочними.

 

Голова реєстраційної

комісії                                                                                            А.С. Кушнір

 

Члени комісії:                                                                               Н.В. Поліщук

 

Н.В. Шпіганевич